Home

Statistikkbanken befolkning

07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 202 Statistikkbanken. Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier. Du kan lage egne utvalg av tallene og lagre disse i flere filformater. Det finnes også et API mot Statstikkbanken. Vårt publiseringstidspunkt for all statistikk er kl. 08.00. Statistikkbankens metadata oppdateres kl. 05.00 og 11.30

Befolkning - SS

05813: Sivilstand og kjønnsfordeling i hele befolkningen. 05196: Statsborgerskap, alders- og kjønnsfordeling for hele befolkningen. 10826: Alders- og kjønnsfordeling for befolkningen i de 4 største byene (B) Sjå fullstendig oversikt i Statistikkbanken ( 22 Areal og befolkning i tettsteder (T) 2000 - 2020; 04861 Areal og befolkning i tettsteder (K) 2000 - 2020; 04860 Areal og befolkning i tettsteder (F) 2000 - 2020; 04862 Areal og befolkning i tettsteder 2000 - 202 Statistikkbanken. Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller. Gå til Statistikkbanken . Kommunefakta. Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune. (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen » Statistikkbanken » Oslo kommunes statistikkbank » Befolkning » Landbakgrunn; Utforsk datasett Befolkningen etter landbakgrunn og alder (D) Definisjoner. Tabellen viser utviklingen i befolkningen per 1.1 og omfatter både personer med norsk bakgrunn og utenlandsk bakgrunn. <iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NG8KK96 height=0 width=0 style=display:none;visibility:hidden></iframe> <meta http-equiv=Refresh.

I forbindelse med publiseringen av tall for dødsårsaker for mars til og med mai 2020, er covid-19-sykdom lagt til som en egen kategori i statistikkbanken. Her er de foreløpige tallene. Publisert 22.09.202 » Statistikkbanken » Oslo kommunes statistikkbank » Befolkning » Folkemengde; Utforsk datasett Folkemengde, historisk Definisjoner. Tabellen viser utviklingen i folkemengden og årlig endring i folkemengden etter grensene til hhv. Oslo og Kristiania

Statistikkbanken - SS

Befolkning og befolkningsfremskrivning. 10021 Folketal; FOLK1A Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og civilstand (2008K1-2020K3) ; FOLK1B Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder (5-års intervaller) og statsborgerskab (2008K1-2020K3) ; FOLK1C Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder (5-års intervaller), herkomst og oprindelsesland (2008K1-2020K3 Statistikkbanken. Velg andre tabellar Sjå hovudtal frå denne statistikken. Befolkning. Til toppen. 05803: Endringer i befolkningen i løpet av året 1735 - 2020. Velg tabell. Velg variabler. Befolkning Før 1816 beregnet middelfolkemengde. Dødfødte Tall. 11342: Areal og befolkning i kommuner, fylker og hele landet (K) 2007 - 2020 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Fakta> Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling. I 2012 passerte befolkningen i Norge 5 millioner, og før 2050 vil vi passere 6 millioner. Fremover endres vår klassiske befolkningspyramide til å ta form av en tønne

05813: Sivilstand og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1769 - 2020 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet » Statistikkbanken » Oslo kommunes statistikkbank » Befolkning » Flytting; Utforsk datasett Flytting, historisk Definisjoner. Statistikken viser tall for antall innflyttinger, utflyttinger og netto innflyttinger til og fra Oslo i løpet av året

Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank gir deg statistikk om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand. I tillegg vises resultater fra undersøkelser som kun er tilgjengelig på lands- og fylkesnivå i denne statistikkbanken CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Statistikkbanken Statistikk, tabeller, grafer. Bydelsfakta Visualisering av statistikk om befolkning, levekår og boforhold i bydelene. Befolkning Folkemengde og endringer, landbakgrunn, husholdninger, befolkningsframskrivinger. Oslohelsa Oversikt over helsetilstanden og. 09285: Jegere i prosent av befolkning over 16 år, etter bostedsfylke og kjønn (F) 2001-2002 - 2019-202 04362: Alders- og kjønnsfordeling for grunnkretsenes befolkning (G) 2001 - 2020 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Nasjonale befolkningsframskrivinger

Befolkning og areal i tettsteder. Tabell: 05212 Folkemengde, etter kjønn og tettbygd/spredtbygd strøk (1990- ) Se alle statistikkbanktabeller for Befolkning og areal i tettsteder. Folkemengde. Tabell: 07459 Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (1986- ) Tabell: 03027 Folkemengde, etter sivilstand (1986- 09285: Jegere i prosent av befolkning over 16 år, etter bostedsfylke og kjønn (F) 2001-2002 - 2019-202 » Statistikkbanken » Oslo kommunes statistikkbank » Befolkning » Flytting; Utforsk datasett Flytting mellom Oslo og fylker Definisjoner. Tabellen viser tall for antall innflyttinger, utflyttinger og netto innflytting til og fra Oslo etter fraflyttingsfylke i løpet av året

Forside - SSB

04317: Grunnkretsenes befolkning (G) 1999 - 2020

Vestre Aker er en administrativ bydel i Oslo.Den har 50 157 innbyggere (per 2020) og et areal på 16,6 km². Bydelen ble opprettet med bydelsreformen 1. januar 2004 og omfatter de tidligere bydelene Vinderen og Røa.Bydelen består igjen av syv delbydeler.. Bydelen grenser mot Nordmarka og Bærum og bydelene Ullern, Frogner og Nordre Aker.. Bydel Nordstrand er en administrativ bydel i Oslo.Den har 52 459 innbyggere (per 2020) og et areal på 16,9 km².. Bydelen som den er i dag, ble til da en ved bydelsreformen i 2004 slo sammen de tidligere bydelene Nordstrand, Lambertseter og Ekeberg-Bekkelaget (sistnevnte dog uten mesteparten av Ekebergskrenten og Ekebergskråningen, som tilfalt den nye bydel Gamle Oslo) Bydel Ullern er en administrativ bydel i Oslo.Den har 34 569 innbyggere (per 1. januar 2020) og et areal på 9,4 km². Bydelen ligger sørvest i Oslo, med Lysakerelven og Bærum kommune i vest, bydel Frogner i sør og øst og bydel Vestre Aker i nord API: Ferdige datasett. APIet med ferdige datasett er et utvalg fra de mest brukte tabellene i Statistikkbanken. Formatene er JSON-stat versjon 1.2 og CSV

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund 04862: Areal og befolkning i tettsteder 2000 - 2019 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

11654: Lønnstakere, jobber, lønn og lønnsindeks, etter arbeidssted og næring (17 grupper, SN2007) (F) 2016K1 - 2020K Demografiske indikatorer måler utviklingen og strukturen av befolkningen. De demografiske endringene de siste årene har utvilsomt betydning for Nordland som fylke og kommunene i fylket. Eksempel på indikatorer er redusert fruktbarhet, økt innvandring, økningen i forventet levealder og en aldrende trend i befolkningen

Befolkning og velferd ECON 1730 Finne befolkningsdata på nettet Hvor? A. Norge: Statistisk sentralbyrå 1. Generelt og nøkkeltall for befolkning Hele landet. Folkemengde registrert per 1. januar 2020: 5 367 580 personer Folkemengde framskrevet per 1. januar 2050 (MMMM): 5 972 155 personer Befolkningsvekst 2020-2050: 11,3 prosent Om karte Befolkning. Båtsfjord hadde 2 268 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal 2016, en økning på over 10 % fra 2010.All bosetning og administrasjon i kommunen er samlet i det store fiskeværet innerst i den 13 km lange Båtsfjorden.I 2018 hadde 29,5 % av Båtsfjords innbyggere innvandrerbakgrunn, kommunen var dermed på 2.-plass over kommuner med flest prosent innvandrere etter Oslo Det var 345 670 husholdninger i Oslo per 1. januar 2019. Den vanligste husholdningstypen i Oslo består av én person og utgjorde om lag 47 prosent av husholdningene ved begynnelsen av 2019. Videre besto om lag 28 prosent av husholdningene av to personer og 14 prosent besto av fire personer eller flere Oppgave 1. Finn andel eldre (alder 65+) i befolkningen for Norge og Italia i 1950, 2000, og 2050. Sammenlign data fra flere kilder. Bruk a. Statistisk årbok 2013 for årene 1950, 2000, 2050

Unknown exception . OK Yes No Cancel Yes No Cance Tabellene i Statistikkbanken gir mulighet til å generere grafer og excelfiler. Områdene med underliggende temaer er (pr. 27.01.2017): Befolkning (Folkemengde, Fødte, Døde, Flytting, Landbakgrunn, Husholdninger, Befolkningsframskrivninger) Inntekt, levekår og sosiale forhold (Inntekt, Trygd,. I indikatornavnet i statistikkbanken (venstre meny) er det angitt om tabellene er oppdatert etter ny kommune- og fylkesgrense per 1.1.2020. Statistikk for tidligere kommuner og fylker Tabeller med tall for de «gamle» kommunene og fylkene blir fortsatt tilgjengelige, men flyttes til « Avsluttede tidsserier » i statistikkbankene, se nederst i venstre meny i statistikkbanken Velkommen til bodøportalens statistikkarkiv over befolkning og befolkningsutvikling. Her kan vi lage flest mulig tabeller, figurer og diagrammer for å gjøre jobben lettere En mulighet er da å se på dødsfallene som skjer før en viss alder, for eksempel 75 år. Folkehelseinstituttet gjør dette i statistikkbanken «Kommunehelsa». En annen metode er å se på hvor mange leveår en gitt sykdom eller skade samlet tar fra befolkningen. Dette er en tenkemåte som er litt mer komplisert

Befolkningsprognosen for 2019 (TR2019M) anslår at befolkningen i Trondheim (med Klæbu) kommer til å vokse til rundt 225 000 i 2030 og omtrent 250 000 i 2050. Les mer om befolkningsprognosen her. Bolig- og bygningsstatistikk. I 2019 ble det tatt i bruk 1 659 boliger og i Trondheim (Klæbu inkludert) E-postadresse. E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar Kreft er en utbredt sykdomsgruppe som mange blir berørt av, enten direkte eller indirekte som pårørende.. Før fylte 75 år har én av tre nordmenn fått minst én kreftdiagnose, og i hele befolkningen er det nå nærmere 300.000 personer som har kreft i sin sykdomshistorikk (283.894 personer per 31.12.2018) Sande er en kommune på Søre Sunnmøre i Møre og Romsdal.Den ligger lengst ut mot havet sørvest i fylket, rett nord for Stad, og omfatter sørvestlige del av Gurskøya og en del mindre øyer mot vest, de største er Sandsøya (12 km²), Kvamsøya (8 km²) og Voksa (1,4 km²). Den grenser i nord og øst mot Herøy kommune, i sør (over fjorden) mot Vanylven og over Vanylvsgapet i sørvest.

Her finner du ukentlige tall på antall døde - SSBSlik ser befolkningen i Norge ut - SSB

Befolkning - årleg, berekna tal - SS

 1. Én av fem over 66 år oppgir at de har problemer med hørselen selv om de bruker høreapparat (SSB Statistikkbanken). Opp mot halvparten av befolkningen eldre enn 65 år og omtrent tre firedeler av befolkningen over 74 år har et hørselstap som er av betydning for kommunikasjon
 2. Psykisk helse i Oslos befolkning. I følge Folkehelseinstituttet vil en tredjedel av den norske befolkningen få en psykisk lidelse i løpet av livet. Andelen kvinner som er sykmeldt for psykiske lidelser er større enn andelen blant menn, Du finner flere tall i statistikkbanken
 3. Bydel St. Hanshaugen har 40.000 innbyggere og strekker seg fra øst til vest, og fra Oslo sentrum til Marienlyst. Her finner du parker og grøntområder, et rikt kulturtilbud og en befolkning med flest unge voksne og mange aleneboere
 4. Kilde: SSB, Statistikkbanken tabell 06929 og 04693 74,3 prosent av befolkningen var medlemmer i Den norske kirke i 2014. Tabell 1 viser hvor stor del av befolkningen som er medlemmer fordelt på bispedømmene. I alle bispedømmer er det en nedgang i denne andelen fra 2013 til 2014. I fem bispedømmer er over 80 prosent av befolkninge
 5. alitet og rettsforhold, Andre.

Tettsteders befolkning og areal

Tromsø (tettsted) – WikipediaPersoner med flyktningbakgrunn - SSB

Forside - SS

Nytt i 2020 er at SSB legger ut tall også for 80 år og eldre gruppen i statistikkbanken, tidligere har det kun vært publisert tall for 67 år og over. Artikkel fra Levekårsundersøkelsen 2019 - De over 80 levere sunnere, publisert 25.06.2020 Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers Sarpsborgs befolkning ellers hadde en andel med høyere utdanning på 28,9 prosent, (6187 personer ). Blant kvinnene er det nesten like stor andel med høyere utdanning i innvandrergruppa som i øvrig befolkning . Det er større forskjell mellom innvandrere og øvrig befolkning som har videregående skole som høyeste utdanning

Statistikkbanken - Tabell : Befolkningen etter

 1. Siden er under utvikling Mitt Nordland - mi framtid. Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfun
 2. Alna is a borough of the city of Oslo, Norway.It is named after the River Alna, which flows through it. [citation needed]The borough consists of the following neighborhoods: Alnabru; Ellingsrud; Furuset; Haugerud; Hellerud; Lindeberg; Trosterud; Tveit
 3. Forstudie og forprosjekt: Husbanken kr. 560.000. Egeninnsats fra bydel og befolkning. Utbygging av etappe A og B: Husbanken og Oslo kommune: kr. 5 millioner. Bydel Alna: kr. 2 millioner Det vil også bli søkt om ytterligere midler fra Oslo kommune og via Groruddalsatsingen
 4. Telemark [ˈtêːləmɑrk] is a traditional region, a former county and a current electoral district in Norway.In 2020, Telemark merged with the former county of Vestfold to form the county of Vestfold og Telemark. Telemark borders the traditional regions and former counties of Vestfold, Buskerud, Hordaland, Rogaland and Aust-Agder.. The various geographic sub-regions of Telemark have distinct.
 5. Akershus [²ɑːkəʂˌhʉːs] (ku saabsan codkani wuxuu dhagaystaa) waa gobol ku yaal Norway, xuduudaha Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo, iyo Østfold; Waxa kale oo xuduud la leh Iswiidhan (Värmland)

Statistikkbanken Oslo kommun

},

Statistikkbanker - FH

 1. Statistikkbanken - Tabell : Folkemengde, historisk
 2. 12871: Befolkning, etter kommunestørrelse, alder og kjønn
 3. Befolkning - statbank
 4. Søk - SS
 5. Statistikkbanken - Katalog : Befolkning — Nesstar Metadata

Befolkning og valg - Statistikbanken - data og ta

 1. 05803: Endringer i befolkningen i løpet av året 1735
 2. 11342: Areal og befolkning i kommuner, fylker og hele
 3. Befolkningsutvikling - Spekte
 4. 05813: Sivilstand og kjønnsfordeling i hele befolkningen
 5. Statistikkbanken - Tabell : Flytting, historisk — Nesstar
 6. Slik bruker du statistikkbankene - FH
 7. Befolkningen på Svalbard
Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt) - SSBFamilier og husholdninger - SSBNavn - SSB
 • Emmet till story.
 • Dealpass 365.
 • Hulltaker.
 • Homogeniseringsprosess definisjon.
 • Uteblitt mensen ikke gravid.
 • Stärkste hunderasse der welt.
 • Utah reiseziele.
 • Narf medlemmer.
 • Kjøpe hus i england.
 • Snl romeo og julie.
 • Wexels plass f borettslag.
 • Baby lager prompelyder.
 • Styggemannen.
 • Gesprächsthemen mit jungs whatsapp.
 • Verbrennungsschlieren.
 • Test karcher gulvvasker.
 • Avery steven.
 • Billån delkasko.
 • Verdikjede mal.
 • Maner kryssord.
 • Andreas pokemon.
 • The only living boy in new york stream free.
 • Porteringstidspunkt.
 • Monster ripper.
 • Kjøpe kombucha oslo.
 • Südkurier radolfzell stellenangebote.
 • Mustache meme.
 • Fotball vm tv 2018.
 • Urticaria kronisk.
 • Psalter kryssord.
 • Profixio app.
 • Hoppetusse selges.
 • Åhlens trondheim.
 • Dusjbadekar hjørne.
 • Eiendomsmegler nettstudie.
 • Leie av hus i utlandet.
 • Archie loves betty.
 • Norwegian krone to euro.
 • Gipsplater engelsk.
 • Her bor vi 2 lærerveiledning.
 • Ladebrikke fortum.