Home

Ny likestillingslov 2021

PM-2018-2: Ny likestillings- og diskrimineringslov og nytt

Ny lov om likestilling og diskriminerin

 1. eringslov som trer i kraft 1. januar 2018. I den nye loven reguleres arbeidsgivers aktivitetsplikt i § 26, som er mer utfyllende enn hva som har vært tilfelle i tidligere lovgivning på likestillings- og diskri
 2. erings- og likestillingslovene. Likestillingsloven ble 1. januar 2018 erstattet av.
 3. eringslov ble slaktet i høringsrunden. Nå snur hun om de mest kontroversielle punktene
 4. eringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskri

likestillingsloven - Store norske leksiko

Fagbevegelsen går kraftig ut mot regjeringens forslag til ny likestillingslov. - Dette er likestilling i revers, sier YS-leder Jorunn Berland Den nye hvitvaskingsloven - l ov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering - trer i kraft fra i dag 15. oktober 2018. Samtidig settes også ny hvitvaskingsforskrift i kraft. Den nye loven og forskriften viderefører i stor grad gjeldende rett

Ny «supermedisin» gir håp til kolesterolpasienter . For første gang på 30 år er det kommet ny kolesterolbehandling på markedet. En studie viser at nye medisiner ikke bare senker. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet. Det finnes mange rare lover. Og noen er nye. F.eks. loven som forbyr kjøp av en tjeneste det er lov å selge (sex). Eller loven som forbyr butikker å vise fram en vare de har lov å selge (tobakk)

Lederjuss: Ny lov om likestilling- og diskriminerin

- Jeg tror vi må utvikle en ny politikk på mange av disse områdene. I 2018 hadde kvinner en gjennomsnittlig månedslønn på 87 prosent av gjennomsnittlig månedslønn blant menn En ny lov som forbyr diskriminering av homofile og transpersoner trer i kraft 1. januar 2014. Samtidig trer ny likestillingslov, ny diskrimineringslov om etnisitet og ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov i kraft Norsk kalender 2018 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år

Den nye våpenloven ble diskutert og vedtatt av stortinget 8. mars, for så å bli enstemmig vedtatt ved 2. gangs behandling 15. mars. Her er en kort oversikt over de viktigste punktene som berører deg som skytter. Det var dissens i enkelte tilleggsforslag, men loven i sin helhet ble vedtatt uten motforestillinger. Kort hva våpenloven [ Vi er glade for ny likestillingslov. 4. juli 2017 By Helge Olav Ramstad. Nylig vedtok Stortinget en ny likestillingslov, som blant annet skal sikre likestilling for funksjonshemmede. Dermed er alle diskrimineringsgrunnlagene blitt sidestilt. - Endelig har vi fått en felles lov Ny lov Eierseksjonsloven 2017 (lov nr. 65/2017) trådte i kraft 1. januar 2018, unntatt § 9 (rett til å kreve seksjonering) som trådte i kraft 1. juli 2018. Eierseksjonsloven 1997 er opphevet, men de tidligere bestemmelsene er videreført på flere punkter. Blant annet medfører den nye loven en regelendring som reduserer risikoen for at man [ Stortinget vedtok 14. og 17. april 2020 ny Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) Kirkemøtet 2019 Med bakgrunn i høringen 2018 vurderte Kirkerådet alle bestemmelsene i kirkeordningen på nytt, og la disse fram til vedtak på Kirkemøtet 2019. Se den vedtatte kirkeordningen her: Kirkeordning for Den norske kirk Formålet med regjeringens lovforslag er å samle likestillingsloven og diskrimineringslovene til én felles ny lov. Forslaget har vært på høring. Innen fristen var det kommet inn mer enn 90 høringssvar, ifølge NTB. Motstand mot én diskrimineringslov. Fagbevegelsen går kraftig ut mot regjeringens forslag til ny likestillingslov

Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter». Sentralt i likestilling er en lik fordeling av makt og innflytelse, samme muligheter til økonomisk uavhengighet, like muligheter i yrkesvalg, arbeid og. I den nye diskrimineringsombudsloven er forslaget om å overføre ressurser fra LDO til likestillings- og diskrimineringsnemda forklart med at det vil gi økt effektivitet. Nå skal alle saker behandles i én instans. - Håndhevingsreformen skal gjennomføres av en ny nemd i Bergen, sier Hellum

For så lenge det er en egen likestillingslov bare for kjønn, vil alle andre diskrimineringsgrunnlag alltid stille i annen rekke. I årets 8. marsdebatt, som så ofte før, protesterer. Nytt grunnbeløp (g) som gjelder fra 1. mai 2018 er nå fastsatt. Grunnbeløpet er oppjustert med 3,47 prosent Stortingets Familie- og kulturkomite har fått oversendt vår uttalelse, der vi ber om at ny likestillingslov utsettes. Vi mener det nye forslaget innebærer at kvinners vern mot diskriminering svekkes. Det som skulle være en feiring av 100 år med stemmerett for kvinner, blir dermed ikke en milepæl, men et tilbakeskritt for kvinners rettigheter Ny kvinnerekord blant ordførerne Publisert 16. januar 2020. Etter det siste kommunevalget er 35 prosent av landets ordførere kvinner. 2018 719 521 2019.

Likestillingsloven - Wikipedi

I 2018 skulle man kanskje tro at vi alle var likestilte i Norge. Men det er vi ikke. Her er fem punkter som viser at det fortsatt er forskjeller mellom menn og kvinner i det norske samfunnet Likestillingslov i det bl Regjeringen la fram forslag til ny, felles likestillings- og diskrimineringslov 4. april 2017. Forslaget om en felles lov ble opprinnelig fremmet i et høringsnotat oktober 2015. Loven vil erstatte de fire tidligere diskrimineringslovene

LL/HTV-kurs

Ny likestillings- og diskrimineringslov - Horne vraker

 1. ste felles multiplum» er ikke god nok til å få vår støtte. Dette er likestilling i revers, sier YS-leder Jorunn Berland
 2. Nye interiørtrender i 2018: Slik bruker du de i hjemmet ditt Rebecca Davies. 14.10.2018. DEL. DEL. TWEET. DEL. E-POST. Spesialenheten vil ha åtte nye uker i fengsel for Eirik Jensen
 3. Stortinget har vedtatt en ny kommunelov, jf. Prop. 46 L (2017-2018) og Innst. 369 L (2017-2018). Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner oppheves fra det tidspunkt den nye loven trer i kraft. Stortinget har videre vedtatt å be regjeringen utrede og legge fram forslag om hvordan plikten kommunesektoren har til å gi informasjon som er universelt utformet, skal innfris.
 4. Nye satser innføres gradvis. Utover i 2018 vil flere og flere varer få ny pant. I september 2018 skal ny pant ha blitt innført på alle nye flasker og bokser. Men i markedet vil det fortsatt være noen eldre flasker og bokser igjen i butikkene og på lager som selges med gammel pant inntil det er tomt

I denne saken kan du gjøre deg kjent med det nye norgeskartet, slik det blir seende ut fra 2018 og fra 2020. Se video av det nye norgeskartet: Skroter gamle skilt ISF-regelverket 2018 (PDF) Vedlegg: Ved en feil har DRG 530 (Større plastikkirurgi etter stort vekttap) og 531 (Annen plastikkirurgi etter stort vekttap) byttet vekt i DRG-listen somatikk for 2018 som ble publisert i desember 2017. Dette er nå rettet opp og listen er publisert på nytt (vedlegget under) De nye 100- og 200-kronesedlene skal etter planen tas i bruk 30. mai neste år, mens de andre sedlene kommer i 2018 og 2019: De nye 100- og 200-kronesedlene utgis 30. mai 2017 De nye 50- og 500.

Hyundai oppga en rekkevidde på over 48 mil på en lading ifølge den nye WLTP-kjøresyklusen. Etter at det ble kjent at Kia e-Niro hadde fått for høy rekkevidde etter testfeil, viste det samme seg å stemme om Kona. Den oppgitte rekkevidden ble derfor i desember 2018 redusert fra 482 til 449 kilometer Nye aksjenoteringer. For Merkur Market benyttes ikke Vedtatt notert og Søkt notering. For sist innkomne søknader, se Newsweb . Noterte selskaper Vedtatt notert Søkt notering Dato Selskap Ticker Marked; 02.11.2020 2020 Bulkers Ltd. 2020 Oslo Børs.

likestillings- og diskrimineringsloven - Store norske leksiko

Nye testamentregler. Det finnes i dag flere formkrav som må oppfylles for at et testament skal være gyldig. Ett av dem er at vitnene må være til stede samtidig. Les mer: Les mer om formkrav og testament her! I den nye loven som skal erstatte dagens arvelov fra 1972, samt skiftelovens regler om dødsboskifte, videreføres ikke dette I 2011 ble det innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden, og vi har ikke tidligere hatt regler for hvordan tjenestepensjon skal samordnes med pensjon basert på nye opptjeningsregler i folketrygden

Fagbevegelsen misfornøyd med ny likestillingslov

 1. Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) ble vedtatt av Stortinget 22. mai og sanksjonert av Kongen i statsråd 1. juni. Loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett og følger også opp mangler i lovverket som ble påpekt av Financial Action Task Force (FATF) sin evaluering av Norge fra 2014
 2. Den nye kommuneloven styrker rettsvernet til det kommunale selvstyret. Men dersom reglene skal virke etter hensikten, må de også tas i bruk. Kommunesektorens viktigste lov. Det har vært en lang vei frem til den nye kommuneloven ble vedtatt i Stortinget i juni 2018. KS har deltatt aktivt i lovarbeidet siden 2013
 3. Endringer i ny arvelov. Forslag til ny arvelov ble lagt frem av regjeringen den 22. juni 2018. Loven er nå vedtatt av stortinget og sanksjonert i statsråd, men det er ikke bestemt når den skal tre i kraft enda. I den nye loven videreføres i hovedsak dagens arveregler, inkludert reglene om slektens arverett
 4. Ute etter nye spisesteder i byen? Her er de hotteste nye restaurantene i Oslo akkurat nå. — Sjekk ut disse 13 stedene i Restaurantguiden fra Aftenposten

Når nye årganger av SSBs kriminalstatistikker nå publiseres er det med store endringer i statistikkenes innhold. Selv for erfarne og faglig kompetente brukere av disse statistikkene vil dette innebære nye - og noen ganger uoverkommelige - utfordringer. For fremtidens kriminalstatistikk, og dens brukere, ser det imidlertid mer lovende ut. Årsaken til dette er en endring i Standard for. Fra 1.1.2018 blir det nye utdanningskrav for å drive vaktvirksomhet, med bakgrunn i endringer i vaktvirksomhetloven og vaktvirksomhetforskriften. På grunn av de nye reglene er det fastsatt ny kursplan for vektere og nye læreplaner for vekterutdanning, verditransport, ledsagertjeneste, instruktøropplæring og begrenset ordensvaktopplæring

I 2018 fikk vi ny personvernlovgivning i hele EU/EØS. Her er en kort oversikt over noe av det som er nytt. Gjelder for større geografisk område. Behandlingsansvarlige som er registrert utenfor EU, men som tilbyr varer og tjenester til EU-borgere, vil være omfattet av det nye regelverket Fra 1. januar 2018 er det eierseksjonsloven av 2017 som er gjeldende lov. Vi skal her se litt på hvilke sentrale endringer som har skjedd, og ikke minst hva styrene i sameiene må forholde seg til. Styret i eierseksjonssameiet har til oppgave å sørge for at sameiet drives i tråd med loven, og styrene må derfor sette seg inn i den nye lovens regler Fra 1. september 2018 typegodkjennes nye biler i henhold til den internasjonalt standardiserte testprosedyren for lette kjøretøyer - WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Dette er en ny og mer realistisk test for måling av drivstofforbruk og CO 2-utslipp

Endringene trer ikke i kraft før 1. november 2018. Fellesforbundet og Norsk Industri skal i tiden frem til 1. november 2018 utarbeide en ny felles veileder om hvordan de nye bestemmelsene skal forstås; For spørsmål knyttet til Industrioverenskomsten, VO-delen kapittel 8, ta kontakt med Norsk Industri på advokat@norskindustri.noeller 23 08. Nye forskrifter fra 1. januar 2018. Fra 1. januar 2018 trådte ny arkivforskrift og den nye riksarkivarens forskrift i kraft. Fra samme tid ble de tidligere forskriftene opphevet

Ny hvitvaskingslov i kraft 15

 1. Forarbeider og forslag til ny hvitvaskingslov finnes i NOU 2015:12 og NOU 2016:27. Det store, nye fra 1.januar 2018 er innføring av sanksjoner og Finanstilsynets myndighet til å ilegge bøter, som kan treffe ansvarlige personer og foretak som bryter lovens pålegg
 2. Dette er de nye elbilene som kommer i 2018 Så langt har vi bare sett begynnelsen på elbil-eventyret. De neste månedene kommer det flere spennende elbiler på markedet og i 2019 starter kappløpet for alvor. Rune Korsvoll. Publisert 16/10 2017 - 06:47 Sist oppdatert 16/10 2017 - 06:47
 3. Publisert: fredag 09. februar 2018, kl. 11:12 Endret: 09. februar 2018, kl. 11:12 Det er nå flere offisielle emojis enn det fantes hieroglyfer i det gamle Egypt. Men vi kan likevel ikke få nok av nye bildetegn
 4. Slik er de nye førerkort-reglene Innføres neste helg. ENDRINGER: For å få likere førerkort med resten av Europa, endres reglementet kommende uke. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix Vis me
 5. Den nye personvernlovgivning som trer i kraft mai 2018, blir en ytterligere innskjerping i kravene for å behandle personopplysninger. Det vil blant annet stillers strengere krav til bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag, og også flere virksomheter vil bli pålagt å ha et eget personvernombud
 6. Dere som bruker Visma.net Payroll har Expense inkludert i tjenesten. Alle satser fra 2018 blir automatisk oppdatert og overført riktig til lønnskjøringen i Payroll. MERK! Alle ansattes reiseregninger må være utbetalt i 2017 for å kunne følge 2017 regler. Det er utbetalingstidspunkt som avgjør om godtgjørelsen kan følge 2017 regler

Publisert: 2018-08-01 — 13.31 Poole sier at hun håper mange flere allmennleger blir interessert i migrene, nå som man har fått en ny behandling. I mai ble EMA anbefalt av den vitenskaplige komiteen for humane legemidler, CHMP, å godkjenne medisinen, som markedsføres av Novartis Før 2018 er over vil Norge ha en ny hvitvaskingslov. Alle selskaper som er underlagt loven vil få strengere krav til å identifisere sine kunder eksakt. I tillegg vil det komme ytterligere, skjerpede krav til onboarding av nye kunder Den nye eierseksjonsloven trer i kraft fra 1. januar 2018. Det har regjeringen nå bestemt. Her er de viktigste endringene i den nye loven. Loven innebærer samlet sett betydelige forenklinger til fordel for både privatpersoner, byggenæringen og kommunene. - Regjeringen jobber med «Klart lovspråk»

Fra 1. august 2018 er det innført både ny bemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm i barnehagene. Hva er egentlig endret? Må du som leder gjøre noen grep for at din barnehage skal overholde de nye kravene? Ny bemanningsnorm. I barnehageloven § 18 er det nå inntatt en bestemmelse om grunnbemanning i barnehagen. Dette er helt nytt Norge 2018- Kalender med merkedager. Kalender for 2018. Skriv ut kalender for hvilket som helst år eller måned(er)

POLITIDIREKTORATETS RUNDSKRIV 2018/002 A V 13. FEBRUAR 2018 - NY NORMALPOLITIVEDTEKT FOR KOMMUNENE Politidirektoratet har utarbeidet en ny normalpolitivedtekt for kommunene med kommentarer. Bakgrunnen er at det i løpet av de siste årene har skjedd en del endringer som innebærer at ny Implementering av ny rammeplan, kartlegging av kompetansebehov og bruk av dispensasjon fra pedagognormen er noen av temaene i årets spørreundersøkelse. Spørsmål til Barnehage-Norge 2018 Til hovedinnhol Den nye eierseksjonsloven (esl.) trådte i kraft 1. januar 2018, og med denne er det innført nye regler om blant annet vedlikeholdsansvar, økning av legalpantets størrelse, tidsbegrenset rett til bruk av fellesareal med mer. Les mer: Ny eierseksjonslov med flere endringer. Nye vedtekter - om parkering 30. mai 2017: Ny 100- og 200-kroneseddel: 31. mai 2018: Gammel 100- og 200-kroneseddel utgår: 18. oktober 2018: Ny 50- og 500-kroneseddel: 19. oktober 201

En ny IA-avtale for perioden 2019-2022 ble inngått den 18. desember 2018. For de bedriftene som har vært IA-virksomheter, vil dette innebære noen vesentlige endringer. Denne nye avtalen setter arbeidsplassen og samarbeidet mellom partene der, i sentrum Nye muligheter. På Tøyen må stasjonen bygges ut for å kunne håndtere alle de nye avgangene. På Majorstua skal den nye T-banetunnelen ende opp i en nybygd stasjon. Den vil også være startpunktet for Fornebubanen, som skal være ferdig og i drift før den nye sentrumstunnelen Publisert: 2018-02-02 — 13.33 Fire av disse er til behandling av kreft, og i tillegg ble det sagt ja til nye legemidler for alvorlig plakkpsoriasis og astma. - Noen av legemidlene er i grenseland for hva som er kostnadseffektivt, men alle er innenfor og vi valgte å si ja,.

Video: Ny «supermedisin» gir håp til kolesterolpasienter - V

* Nye regler for out-of-bounds, som gjør at man kan droppe ballen i fairway mot to straffeslag. Det er travle dager for golfsportens styringsorganer, USGA og R&A. Nylig kom nyheten om at de skal innføre et felles handicapsystem over hele verden fra og med 2020 , og mandag offentliggjorde omsider de de varslede endringene i golfreglene Tilskudd for kvinnelige kursdeltagere 2018, søknadsfrist 1. november. NGF minner golfklubbene på at det er mulighet for tilskudd tilsvarende kursavgift for kvinnelige frivillige trenere som ble utdannet i 2018 Årsror 2018 5 Nye Veier skal bygge trafikksikre hovedveier som knytter landet sammen, og utvide bo- og arbeidsregionene. Oppgaven vi har er omfattende, den strekker seg over mange år og medfører både naturinngrep og klimagassutslipp. Vi har med andre ord et stort ansvar. Høsten 2018 fikk vi en ny rapport fra FNs klimapanel, IPCC. Dere I mars ble det registrert 18 375 nye personbiler, 3974 flere (+ 27,6 %) enn i mars 2018. Nullutslippsbilene (elbiler og hydrogenbiler) hadde en rekordhøy markedsandel; hele 58,4 prosent av registreringene i personbilmarkedet, mens gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mars var rekordlavt; 42 g/km, 21 g/km lavere enn i mars 2018 Ny Skoda Octavia 2018 Samme pris - bedre utstyr Nye Skoda Octavia er fremdeles et supert valg for småbarnsfamiliene. Botox: Visst skal det bli deilig å se forskjell på Superb og Octavia. Men Octavias nye front er ingen skjønnhet

Høring - forslag til felles likestillings- og

De første nye operasjonssentralene skal først stå klar til høsten. Sammenslåingen starter trolig i Finnmark og Agder. Deretter skal Politidirektoratet (POD) etter planen rulle ut to nye operasjonssentraler i kvartalet, skriver Politiforum. Alle de nye operasjonssentralene er tidligst operative i løpet av 2018 Pressemeldinger om nye doktorgrader ved Universitetet i Bergen. Nikolai Fomin disputerer 16.10.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Search for Pair Production of Bottom-Squarks in Final States with Hadronically Decaying Tau-leptons, b-jets and missing transverse momentum with the ATLAS Detector at the Large Hadron Collider ‹ Tilbake til artikler Ny hvitvaskingslov medfører flere endringer fra gjeldene rett som norske rapporteringspliktige snart må forholde seg til. Loven forventes å tre i kraft i løpet av andre halvdel av 2018 - er din bedrift klar? Finansdepartementet offentliggjorde den 16. februar 2018 sitt forslag til ny hvitvaskingslov - Prop. 40 L (2017-2018)

Likestillingsloven er en vits

 1. Test av nye Citroën Berlingo (okt 2018) Berlingo får du som varebil og som familiebil med 5 eller 7 seter, jeg har testet 5-seteren. Før var den en varebil med flere seter, men nå oppleves den som en personbil for famillien
 2. New York City, offisielt kalt City of New York, er den største byen i USA.Byen ligger i delstaten New York og har 8,6 millioner innbyggere. Storbyområdet New York (New York metropolitan area, eller Greater New York) er et av de mest folkerike byområdene i verden, med rundt 22,2 millioner innbyggere. New York består av fem bydeler (boroughs): Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens og Staten Island
 3. Nordmenns bruk av lineær-tv og papiraviser er stadig synkende. Samtidig lever selve tv-apparatet i beste velgående - det er bare bruken av det som er i endring. For annonsører som vil nå yngre målgrupper gjelder det å tenke nytt, og deltakerne på Medietrender 2018 fikk med seg innsikt om spennende nye kanaler som e-sport og Snapchat Discover
 4. Med ny lov oppstår det derfor behov for å gjennomgå og revidere vedtektene, slik at man sikrer at de er i samsvar med den nye loven. Vedtektsbestemmelser som er i strid med loven, vil opphøre å gjelde 1. januar 2019. Styrene må derfor i løpet av 2018 gjennomgå og sørge for at reviderte vedtekter blir vedtatt av årsmøtet
 5. Etter 5 år med utredningsprosesser foreligger omsider en ny eierseksjonslov. Den 18.09.2017 ble det kunngjort at ny eierseksjonslov trer i kraft 01.01.2018.Eneste unntak er den nye regelen om seksjoneringsrett for sameiere i bolig som ikke er seksjonert

Fra 22 juni 2018 settes statens sats for kjøregodtgjørelse ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90 for folk som kjører inntil 10 000 kilometer i året. Den nye satsen gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkludert el-biler. Egen sats for kjøring over 10 000 km (kr 3,45) og el-biler (kr 4,20) fjernes. 2017 er tilbakelagt. Med et nytt år kommer også nye lover og regler å forholde seg til. Her er noen viktige endringer som angår folk flest. Og noen som kanskje ikke er fullt så viktige, skriver Aftenposten. Årsavgiften i bilforsikringen. Fra 2018 skifter årsavgiften navn til trafikkforsikringsavgift til staten. Avgiften er akkurat den samme 22. juni 2018 var omsider statens reisesatser for 2018 klare. Nytt av året er blant annet at kjøregodtgjørelsen for kjøring inntil 10.000 kilometer i året settes ned med 5 prosent og at elbilfordelen forsvinner

Årets fargetrender 2018. Jeg innrømmer det gjerne; jeg simpelthen elsker følelsen av å starte på nytt! Dagbok 2018 ble allerede kjøpt inn i oktober 2017 - jeg liker nemlig å være godt forberedt med blanke ark og nye muligheter. Det kommer vel heller ikke som et sjokk at deler av disse forandringene handler om en og annen fornyelse hjemme Fra fotballdrama i Heimebane til ny norsk selvironisk humor i Han heter ikke William. Det er mye nytt som venter seg fra norsk serieproduksjon. I 2017 ble over 200 nye serier tilgjengelig for nordmenn, de aller fleste av de fra USA og Storbritannia. Tallet ventes å øke i 2018, noe som gjør konkurransen desto tøffere for norske serieskapere

På vei (2018) er grundig oppdatert og revidert, og arbeidslivstemaer er naturlig integrert i norskopplæringen. Muntlig uttale står sentralt og et eget opplegg for uttaletrening finnes på elevnettstedet. På vei gir stor fleksibilitet, er tilrettelagt for differensiering og har svært rikholdige digitale ressurser. På vei - og på jobb Høstens nye produkter! Denne høsten står det mange fristende produkter på menyen fra TINE®. Endelig lanserer vi TINE® Frokostyoghurt i en praktisk og familievennlig kartong med skrukork, Biola® UTEN tilsatt sukker kommer med en spennende smakskombinasjon av sitron og ingefær og du kan glede deg til nye og friske yoghurtsmaker som eple & kanel og rips & vanilje Nye nasjonale regler om personvern trer i kraft i juli 2018. Bakgrunnen er en ny EU-forordning vedtatt 27. april 2016, og som vil gjelde for alle EU-landene. De fleste kommunalt eide selskaper vil bli omfattet av de nye reglene. Noen hovedpunkter i de nye reglene er

Ny seddelserie. 14. november ble ny 1000-kroneseddel lansert. Den nye seddelserien vil med det være komplett. Utgående utgave av 1000-kroneseddelen kan brukes på vanlig måte frem til og med 14. november 2020 Serienytt er Norges mest leste nettside om TV-serier og programmer. Nyheter, seriesøk og premierekalender gir deg den beste oversikten Nye dagligvarer vinter 2018, middag: Perfekt for oss som elsker OL: De nye middagene er ferdig på én - to - tre Vi har sett på rettene og løsningene som skal hjelpe deg til raske og gode. Vårens barnefilmer 2018. Thor Benjamin Brekken. Publisert: 02.02.2018 (Oppdatert: 12.02.2018) Nå er historien om eventyrlystne Petter Kanin her i en helt ny versjon for både barn og voksne, hvor animasjon og liveaction blandes. Trailer og mer om filmen her. FØRSTE MANN

Oslo Pride med nye rekorder - også økonomisk. På lørdag trakk Oslo Pride nær 300.000 mennesker ut i gatene. Nå er økonomien blitt så god at festivalen planlegger å ansette folk 22. juni 2018 15:58 - Oppdatert 22. juni 2018 16:22. Del Tweet Epost Kopier lenke Kopiert! Med regjeringens forslag til ny arvelov økes dette maksimumsbeløpet til drøyt 2,4 millioner kroner med dagens sats i folketrygdens grunnbeløp. - Lovforslaget er godt tilpasset dagens samfunn Aimovig - ny migrenemedisin. Et nytt medikament spesielt utviklet mot migrene, har kommet på det norske markedet. Migrenemedisinen med navnet Aimovig (erenumab) er den første CGRP-hemmeren som reduserer hyppigheten av den alvorlighetsgraden som migrene gir Ny premiemodell fra og med 1. kvartal 2018 Den nye premiemodellen for Privat AFP benytter oppdaterte lønnsdata fra Skattedirektoratet for inneværende kalenderår. Dette vil medføre at kvartalsfakturaene får ulik størrelse i løpet av året, men fjerner behovet for beregningsmetoder der lønnsgrunnlaget har manglet

 • Majoritetsspråk i norge.
 • Onedrive synkroniserer ikke.
 • Tips for å bli kvitt sjalusi.
 • Malvikmarka kart.
 • Tv jahn wolfsburg schwimmkurs.
 • Perspektiv konst.
 • Media markt canarias.
 • 18 års bursdag tekst.
 • Electrical conductor.
 • Immobilien berlin spandau staaken.
 • Dunkin donuts münchen.
 • Kronehit charts.
 • Jugendamt delitzsch frau viola.
 • Campingplatz gohren wohnwagen kaufen.
 • Minecraft 7 år.
 • Gnosticism.
 • Perle oppskrift påske.
 • Ausfüllhinweise wep.
 • Imgburn.
 • Passordbeskyttet lønnsslipp.
 • Sv ebersbach ringen.
 • Cobra helikopter.
 • Dag erik pedersen sykdom.
 • University of amsterdam masters.
 • 5ghz wifi mbps.
 • Pole emploi 3949.
 • Isy eiendom.
 • Bli forvert førerhund.
 • Bearbeitungsprogramm für bilder kostenlos.
 • Crucial minnevelger.
 • Happinger see temperatur.
 • Pårørendehjelpen.
 • Ausstellung basel fondation beyeler.
 • Viking bad 605 b.
 • Wann kann ich sie küssen.
 • Voksenopplæring bergen barne og ungdomsarbeider.
 • Windows 10 powershell customize start menu.
 • Prima fila åpningstider.
 • Labymod 3 download.
 • Nintendo switch features.
 • Beste filmer hbo nordic 2018.