Home

Lovdata vegtrafikkloven

Dersom motorvognfører ilegges eller antas å ville bli ilagt straff eller gebyr for overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av vegtrafikkloven, kan politiet, Statens vegvesen og tollvesenet treffe avgjørelse om å holde tilbake motorvogn og kjøretøy som trekkes av motorvogn inntil bot, gebyr og omkostninger er betalt, eller sikkerhet for betaling er stilt Søk i rettskilder. Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) Kap. I. Innledning Lov om endringer i vegtrafikkloven Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand Loven gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 er en rammelov som gir bestemmelser om trafikken, om skilt, hastighet, parkering med mer, og er lovhjemmelen for forskrifter om veitrafikk. Loven gir videre regler om godkjenning og registrering av kjøretøy, om fører av kjøretøy, herunder alkoholpåvirkning og personlig verneutstyr, om førerkort, øvelseskjøring, kjørelærere og trafikkopplæring

§ 1-2. Definisjoner. Definisjonene i vegtrafikkloven og i forskrift 25. januar 1990 nr. 91 om krav til kjøretøy, forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) og forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil gjelder tilsvarende for denne forskrift

Trafikkregler. Trafikkreglene gjelder for all trafikk på vei, og må følges uansett om du er gående, på sykkel eller kjører Vegtrafikkloven. Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) Lov | Dato: 28.02.2007 | Samferdselsdepartementet. Se loven på lovdata.no. Tilhørende tolkningsuttalelser § 33 - Anvendelse av forvaltningsloven § 36 i saker om beslag av førekort etter vegtrafikkloven Vegtrafikkloven er et sett med regler som gjelder for ferdsel på vei eller annet område som normalt har trafikk med motorvogn, og for all trafikk med motorvogn uavhengig av om den finner sted på vei eller ikke.. Se også. Trafikkregler; Veglova; Litteratur. Bjørn Edvard Engstrøm Vegtrafikkloven og trafikkreglene kommentarutgave 5. utgave 2012 ISBN 978821501713 Grunnregelen er den prinsipielle hovedbestemmelse for all veitrafikk, inntatt i vegtrafikkloven § 3: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret». Grunnregelen bygger på de to viktigste målsettinger for trafikklovgivningen: trafikksikkerhet og en. Utskrift fra Lovdata - 26.10.2017 15:20 Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 531 I 8.06. 1965 nr.4 Samferdselsdepartementet LOV-20 I 7-06-16-7 5 fra 0 1.10.2017 0 1 .07.t965, 23.04.1967 Transport og kommunikasjoner Þ Veitrafikk Vegtrafikkloven - vtr

 1. Tap av førerrett og beslag av førerkort. Ved grove brudd på vegtrafikkloven kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og ta førerkortet fra føreren og/eller eieren av bilen (se vegtrafikkloven § 33 nr 3 på lovdata.no).Dersom den mistenkte ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av føreretten og beslaget, må spørsmålet sendes tingretten til avgjørelse.
 2. Vegtrafikkloven Denne loven har bestemmelser om trafikk, kjøretøy og fører av kjøretøy. Alle som ferdes i trafikken skal vise varsomhet og være hensynsfulle på en slik måte at det ikke oppstår fare eller skade forårsakes
 3. På private veier skal de som har hytter eller boliger til veien betale for vedlikehold, oppgradering og snømåking. I denne saken forklarer vi hvilke regler som gjelder for kostnadsfordeling, hvordan arbeidet skal organiseres og hvor mye den enkelte må betale
Informasjon - parkering - Namsos kommune

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK Skriv ut LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. DATO: LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23 SIST-ENDRET: LOV-2008-04-25-12 fra 2008-04-25 ENDRER: SYS-KODE: BG15e, D02 NÆRINGSKODE: 711, 9121 KORTTITTEL: Vegtrafikkloven. Vegtrafikkloven lov 18 juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk : sist endret ved lov 21. juni 2019 nr. 68 fra 1. januar 2020. Norge (Bidragsyter Vegtrafikkloven § 7 annet ledd første punktum bestemmer at det kan treffes midlertidig vedtak om forbud mot all trafikk eller om annen regulering av trafikk på veg dersom forhold på vegen eller i dens omgivelser, arbeid på vegen eller vegens tilstand tilsier det. Vedtakskompetansen reguleres i vegtrafikkloven § 7 annet ledd annet punktum, som bestemmer at slikt vedtak treffes for riksveg. Hjelpeplikten ved trafikkuhell er en viktig bestemmelse i vegtrafikkloven om at enhver som, med eller uten skyld, er innblandet i trafikkuhell straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede Les også. Sjekkliste ledebil i tunnel.pdf; SVV rapport 680 Temaanalyse av dødsulykker med gående og syklende.pdf; Sikkerhetskrav til entreprenører ved transportarbeider på og ved veg (Masteroppgave) - Pål Håvard Ravna.pd

Kjøp 'Vegtrafikkloven, lov 18 juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk, sist endret ved lov 29 mars 2019 nr. 10' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 978824508768 Kjøp 'Vegtrafikkloven, lov 18 juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk, sist endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 fra 1 oktober 2015' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978824508435 Parkeringsforskriften gjelder for vilkårsparkering av motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel. Den gjelder for både offentlige og private parkeringstilbud. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017 Du kan ikke taste og surfe på mobiltelefon mens du kjører. Du kan starte opp og avslutte en samtale dersom mobiltelefonen befinner seg i en holder eller kan styres med håndfrie løsninger, for eksempel som en knapp på rattet. Annet elektronisk utstyr, for eksempel nettbrett, skal heller ikke. Her finner du informasjon om hvilke krav det er til lys på bilen

Utforsk ord, uttrykk, begreper og historiske versjoner av Norges Grunnlov fra 1814 til 2014. Presentert av Lovdata Miljødirektoratet. Organisasjonsnummer: 999 601 391. Telefon: 03400 / 73 58 05 00 - Faks: 73 58 05 01. E-post: post@miljodir.no Post: Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondhei Lover relatert til Statens vegvesen. Statens vegvesen. Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen Lover relatert til Vegdirektoratet. Vegdirektoratet. Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen lovdata.no: Vegtrafikkloven er et sett med regler som gjelder for ferdsel på vei eller annet område som normalt har trafikk med motorvogn, og for all trafikk med motorvogn uavhengig av om den finner sted på vei eller ikke

Lov om endringer i vegtrafikkloven (opplæring) - Lovdata

Endringslov til vegtrafikkloven. Lov 17. desember 2010 nr. 91 om endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m. Lover og forskrifter. Det finnes en mengde lover og forskrifter som kan innvirke på dine plikter og rettigheter i forbindelse med førerkort. Her finner du noen av de viktigste lovene og forskriftene vi har i Norge på dette området Juridisk Vegtrafikkloven Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret Denne siden ble sist endret 7. mar. 2014 kl. 12:12. Denne siden er vist 2 970 ganger. Om Språkrådets termwik

Video: Vegtrafikkloven - regjeringen

vegtrafikkloven - Store norske leksiko

Straff for promillekjøring. Blir du dømt for kjøring i påvirket tilstand gir vegtrafikkloven retningslinjer for hvilken straff retten skal idømme og tapsforskriften anvisning på hvor lenge du må være uten førerkort Ansvar for kjøretøy, bestemmelser om førers ansvar for kjøretøyets stand og last som er nedfelt i vegtrafikkloven § 23. I loven heter det blant annet: Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig.

Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf § 3 § 31 annet ledd bokstav b eller c, i de tilfeller som ikke innebærer misbruk av innsideinformasjonen Forskrifter etter § 8 og § 9 må kunngjøres i Lovdata for å kunne gjøres gjeldende, jf. forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav c), jf. § 39 Vegtrafikkloven; sist endret ved lov 29 mars 2019 Lov 18 juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata

Trafikklys er et elektrisk lyssignalsystem som brukes for å regulere kjørende og gående trafikk. Signalregulering skal ivareta trafikksikkerheten, og kan være et virkemiddel for å effektivisere trafikkavviklingen. Trafikklys og trafikksignalanlegg en del av det totalsystemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene, på linje med trafikkskilt og veioppmerking Kjøp Vegtrafikkloven fra Bokklubber Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer Vi hjelper deg med lappen. Lover og regler. Nyhete Vegtrafikkloven § 34 femte ledds formål er å tilbakekalle føreretten til personer som på grunn av særlige forhold utgjør en særskilt risiko for seg selv og for andre som ferdes i trafikken. 1 Bjørn Engstrøm, Vegtrafikkloven og trafikkreglene kommentarutgave, 5.utgave, Oslo 2012 (s. 510

Forskrift om bruk av kjøretøy - Lovdata

 1. Lovdata publiserer fortløpende nye lover og forskrifter fra Samferdselsdepartementet i Norsk Lovtidend. Oversikten her er kun et utvalg av forskriftsendringer. Lov om endringer i vegtrafikkloven § 13 b. Endringen i vegtrafikkloven vil kunne gjøre flere elbiler tilgjengelig for kjøpere i Norge
 2. Motorvogn er i henhold til vegtrafikklovens definisjoner et hvert kjøretøy som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner og som blir drevet fram med motor. Begrepet motorvogn omfatter forskjellige kjøretøy som for eksempel ulike type biler, motorsykler, trucker, traktorer, gravemaskiner, bulldosere, hjullastere og snøscootere. Hva slags motor som driver hjulene eller beltene.
 3. Kjøp Vegtrafikkloven fra Tanum Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer
 4. Dom i Borgarting lagmannsrett - promillekjøring med Segway Borgarting lagmannsrett avsa 7. april 2016 dom i straffesak om promillekjøring med selvbalanserende kjøretøy, Segway. Spørsmålet var om..

Forsiden - Lovdata

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven). Lov om forpakting [forpaktingslova]. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite [hanndyrlova] Vegtrafikkloven (lovdata.no) Førerkortforskriften (lovdata.no) Temaside om førerkort (Helsedirektoratet) Førerkort og helsekrav (Helsenorge.no) Statens vegvesen. Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fant du det du lette etter? Gi oss tilbakemelding. Post- og besøksadresser til våre kontorsteder Hvis du parkerer i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller andre forskrifter, kan du få et gebyr. Hvis man ikke betaler et pålagt gebyr innen fristen på tre uker, kan kommunene forhøye gebyret med 50 prosent. Det kan ikke kreves renter i tillegg til det forhøyede gebyret for parkeringen Kjøp Vegtrafikkloven fra Norske serier Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket.

Trafikkregler Statens vegvese

Vegtrafikkloven - Wikipedi

Vegtrafikkloven og Trafikkreglene er begge fastlagt ved Kongelig resolusjon etter forslag fra Samferdselsdepartementet. Alle lover og forskrifter kan finnes i databasen lovdata (https://lovdata.no) Skiltforskriften er fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i vegtrafikkloven Fartsgrenser i Norge er 80 kilometer i timen utenfor tettbygde strøk og 50 km i timen i tettbygde strøk. De generelle fartsgrensene 50 og 80 km/t framgår av vegens omgivelser - tettbygd strøk eller ikke - og trenger ikke skiltes ifølge Vegvesenets håndbok for skilting. Reglene gjelder ferdsel med kjøretøy på vei eller område som er åpent for alminnelig trafikk med motorvogn Parkeringsområdet du parkerte på er regulert etter Parkeringsforskriften som er en del av Vegtrafikkloven. Årsaken til ileggelsen av kontrollsanksjonen står opplyst på kontrollsanksjonen. Parkeringsforskriften kan du lese på https://lovdata.no/ Jeg har mottatt en kontrollsanksjon og lurer på om jeg har grunnlag for å klage

grunnregelen - veitrafikk - Store norske leksiko

Førerkortbeslag - Norges domstoler Norges Domstole

Kjøring i påvirket tilstand (ofte omtalt som fyllekjøring eller promillekjøring) foreligger når en person som har inntatt alkohol eller et annet berusende middel (mest praktisk narkotika) setter seg bak rattet i et kjøretøy og kjører det. Begrepet brukes om føring av alle motoriserte kjøretøyer i ruspåvirket tilstand, som biler, skip og luftfartøy med mer. Juridisk anses det som. Lover, forskrifter og rundskriv som gjelder yrkestransport. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske lovdata.no: Skiltforskriften (fullt navn forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger) er en norsk forskrift fastsatt 7. oktober 2005 med hjemmel i vegtrafikkloven. Forskriften gir bestemmelser om trafikkskilt, veioppmerking og trafikklys,.

Vegtrafikkloven (lovdata.no) Førerkortforskriften (lovdata.no) Temaside om førerkort (Helsedirektoratet) Førerkort og helsekrav (Helsenorge.no) Statens vegvesen Fylkesmannen i Innlandet Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehamme Person som har sperrefrist for erverv av førerett, jf. vegtrafikkloven § 24a, eller har tapt føreretten eller fått den tilbakekalt, eller har fått førerkortet beslaglagt, jf. vegtrafikkloven § 33 og § 34, må ikke øvingskjøre med førerkortpliktig kjøretøy i denne perioden uten politiets samtykke Lover og forskrifter. LOVDATA: - Maskiner, kontroll - Utførelse av arbeid, opplæring dok/sert - HM Kilde: lovdata.no. Veiledning. Førerkortinnehaver har plikt til å avstå fra kjøring og oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring, om at vedkommende ikke oppfyller helsekravene til førerett og derfor ikke har rett til føre motorvogn etter vegtrafikkloven § 21

Vegtrafikkloven - Norsk Sau og Gei

Lov om vegar (korttittel veglova) er en norsk lov vedtatt 21. juni 1963. Den har som formål å trygge planlegging, bygging, vedlikehold og drift av offentlige og private veier, slik at trafikken på dem kan gå på en måte som trafikantene og samfunnet til enhver tid kan være tjente med.. Loven forbyr skading av offentlig vei Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn (korttittel: forskrift om bruk av mobiltelefon i bil) er en norsk forskrift vedtatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i vegtrafikkloven.Forskriften trådte i kraft 15. mars 2000.Endring forskrift trådte i kraft 2. mai 2013

Private veier Huseiern

Henvendelser vedrørende parkering: trafikkbetjent@nesodden.kommune.no. Parkerings-app: EasyPark Start, stopp eller forleng parkeringen din med et tastetrykk. (Dette er er privat betalingstjeneste Eksempel på slik hjemmel er vegtrafikkloven § 43c som gir Statens vegvesen rett til å innhente opplysninger fra Folkeregisteret, uten hinder av taushetsplikt, når dette er nødvendig for å oppfylle deres plikter etter loven . De som har lovhjemmel vil få tilgang til følgende opplysninger: Ikke-taushetsbelagte opplysninger: Fødselsnummer.

Lovdata. Lover, forskrifter, avgjørelser i Høyesterett m.m. Benytt FEIDE-pålogging for tilgang til Lovdata. Besøkende på PHS kan bruke Lovdata Pro - bibliotekversjon, som gir full tilgang til resurssene, men ingen personlige verktøy. Tilgang: fulltekst; Kan bare brukes på Politihøgskolen; Ressursen er ikke søkbar i Oria; Gå til. Ein legevaktslege kontrollerte promillen til ein pasient ho mistenkte hadde køyrt i alkoholrus og tilkalla politiet. Dette var eit brot på teieplikta. For å bevare befolkninga si tillit til helsetenestene, er det avgjerande at helsepersonell viser god rolleforståing

Vegtrafikkloven - Norge - Paperback (9788245088137

 1. Vegtrafikkloven (lovdata.no) Førerkortforskriften (lovdata.no) Temaside om førerkort (Helsedirektoratet) Førerkort og helsekrav (Helsenorge.no) Statens vegvesen Førerkortveileder - Norsk psykologforening Kartleggingsverktøy ved rusmiddelbruk Legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelt
 2. Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 5 4.4 1 Litteratur 4.4.1 Obligatorisk pensum - (710 sider) Auglend, R, H. Mæland og K. Røsandhaug (2016): Politirett
 3. Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 17.03.2020 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) §§ 24 og 29, forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) § 14-3, forskrift 12. juni 2009 nr. 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) § 41, forskrift 16. april 2008 nr. 362 om.
 4. Parkeres det i strid med bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften kan man bli ilagt et parkeringsgebyr. Vedlegg. Brosjyre - Parkeringsbestemmelser i Rælingen.pdf. Forskrift om offentlig parkering (www.lovdata.no) Skiltforskriften (www.lovdata.no) Trafikkreglene (www.lovdata.no) Tjenesten oppdatert: 14.01.2019.
 5. Dersom du er i tvil om du kan køyre trygt på grunn av helseproblem eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøkje lege. Om ein lege, psykolog eller optikar meiner at du ikkje oppfyller helsekrava for å ha førarkort, skal han eller ho melde frå til Fylkesmannen dersom helsekrava ikkje vil vere oppfylte igjen innan seks månader
 6. Grunnkurs i håndtering av skred og flom Kompendium versjon 1.00 - oppdatert 3.1.2020 58 Side 5 av Oversikt over foreslåtte øvinger Øvingene som passer til dette kurset er gitt i et eget øvingshefte

§ 7 - Trafikkregulerende tiltak i medhold av

Vegtrafikkloven § 37.Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m. Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy. a. som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller b. som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på.

 • Hva skjer i tromsø april 2018.
 • Suzanne paalgard imdb.
 • Pro whaling.
 • Den autoritære oppdragelsen.
 • Hum fly.
 • Gullringer dame.
 • Hva er clp.
 • Joan baez billetter.
 • Overnatting sollia.
 • Raute symbol word.
 • Ford focus st innenraum.
 • Tøff periode kryssord.
 • Dosering voltaren 50 mg.
 • Ultralydklinikken landås.
 • Streichelzoo schleswig holstein.
 • Boris becker kinder.
 • Bwl studium münster fh.
 • Tenningsrekkefølge volvo 740.
 • Lær å gi blaffen.
 • Angst for forhold.
 • Tahiti klima.
 • Stephen king es film deutsch.
 • Oranienburger generalanzeiger facebook.
 • Meine stadt wetzlar stellenangebote.
 • Kroppsdeler navn.
 • Dali zensor ax remote.
 • Namen römische mythologie.
 • Mazda cx 5 tilhengervekt.
 • Kanada karte toronto.
 • Shiba hund til salgs.
 • Svenskt näringsliv.
 • The amazing race norge.
 • Hva er humanetiker.
 • Train tickets uk.
 • Fagmøbler hjørnesofa.
 • Bmw i3 lci.
 • Hafen linz firmen.
 • Etterstær memira.
 • Bitterfeld früher.
 • Almen viden jeopardy.
 • Hva står suv for biler.