Home

Hva er å drøfte

På eksamen forventes det at du skal drøfte en oppgave eller problemstilling. Men hva i alle dager betyr det egentlig å drøfte?! Å drøfte kan må mange måter sidestilles med begrepene diskutere, argumentere eller debattere. Å kunne drøfte er en ferdighet, og ferdigheter må øves opp. Å drøfte innebærer å f.eks. kunne være kritisk ti For å kunne drøfte, må du vite hva det er du drøfter. Da kan det være lurt å ta utgangspunkt i en forskjell eller spenning i stoffet du har redegjort for. Ofte er oppgaven lagt opp til at du skal drøfte ulike tilnærminger til samme fenomen, for eksempel to ulike teorier Drøfte « Å drøfte er å belyse en sak ved å trekke fram forskjellige sider av den, og argumentere både for og imot. Drøftingen kan avsluttes med en konklusjon. Å drøfte kan vi gjøre selvstendig og i dialog med andre. Ordskifte mellom flere om et saksforhold kan bety det samme som å diskutere. Hva betyr det å drøfte? Å drøfte er å bruke språket anses å være uanstendig, sosialt støtende eller respektløs bare for sjokk verdi eller til overgrep andre verbalt. Bevisst bruk av dårlig eller støtende språk er ofte referert til uformelt som cussing eller banne. Ordene s Hva betyr egentlig å DRØFTE Drøfte/gjøre rede for. Bokmål Hvem står for de ulike synspunktene? Mannen i gata mener at Å drøfte betyr se en sak frå forskjellige sider. Problem, årsak, konsekvens, mulige løsninger, positivt, baby hva er snappen din? <3. Slett. Svar. Svar. Svar

Felles er at begrepene forteller deg hva du skal gjøre, og de viser også vanskelighetsgraden i det du skal utføre. Å finne og nevne er vanligvis enklere enn å vurdere, og det er trolig lettere å gjøre rede for noe enn å drøfte det. En oppgavetekst gir ofte klare føringer. Bare se på denne Hva er en drøftelse? Å drøfte vil si å diskutere et saksforhold med seg selv. Denne diskusjonen skal foregå med argumenter, hvor vi går fra det generelle til det spesifikke gjennom å undersøke og diskutere et fenomen fra flere sider. En drøfting består altså av argumenter som støtter eller svekker en påstand eller et saksforhold Drøfting er å kommentere og stille spørsmål til det du har redegjort for på. Å drøfte er ikke bare å liste opp hva ulike forfattere sier, men å vise at det finnes ulike tolkninger og forståelser av hva de skriver om. Gjennom å vurdere de ulike tolkningene opp mot problemstillingen, foretar du en drøfting. Les mer om drøfting. Søk.

Hvordan drøfter man egentlig? - EXFAC001

Hva skal du drøfte? Hvorfor vil du drøfte dette? Dette er den delen av leserinnlegget det er viktigst å være konkret, presis - men du må også gjøre det litt «sexy›. Få folk til å ville lese det du skriver. Fortell dem hvorfor de skal bruke tid på dette. Hvorfor de skal høre på akkurat det DU har å si Hva er drøfting? Her er en definisjon på drøfting: Belyse et tema ved å sette ulike synspunkter og argumenter fra flere hold opp mot hverandre, gjerne med det formål å nå fram til et nytt synspunkt gjennom kombinasjon og syntese (Rienecker og Jørgensen, 2013, s. 222) Ingen som har klart å lære meg skikkelig hvordan man drøfter før nå. Dette var en enkel og grei bruksanvisning for å drøfte. Ler nesten når jeg ser hvor enkelt det kan bli forklart. Lærere over hele landet sliter med å få elever til å forstå en god drøftelse. Dette skulle vært i læreboken til elever i hele Norge Men det er viktig å få frem de forskjellige måtene som unge bruker musikk på og hva dette betyr for den identitet de selv konstruerer om seg selv. Det viktige med dybdeintervjuer er å få gode beskrivelser av intervjupersonenes erfaringer og holdninger Her kan du lese mer om hva folkerett er; I FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter står det for eksempel at ingen skal utsettes for tortur, og at slaveri er forbudt. Hvis noen blir torturert eller tvunget til å jobbe i Norge, er det derfor et brudd på deres menneskerettigheter. Da har norske myndigheter ansvar for å stanse dette

Argumentere, redegjøre, drøfte Søk & Skri

Og staten hadde en lang liste over hva som skulle drøftes og siste punktet lød slik: «Andre saker som ikke uttrykkelig er nevnt i nr. 1 eller i § 13 nr. 2 og som en av partene mener har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon, skal drøftes mellom partene dersom enten arbeidsgiver eller organisasjonene ved de tillitsvalgte krever det.» Det punktet åpner jo opp for å drøfte omtrent. Å drøfte handler om å diskutere med seg selv: å sette ulike argumenter opp mot hverandre. Når man drøfter i en oppgave må man redegjøre for alle sider av saken det er tale om, for deretter å nå en konklusjon gjennom saklig drøftig. I de aller fleste akademiske tekster vil hoveddelen av oppgaven bestå av nettopp drøfting Det er tale om en rett til å pålegge taushet som gjelder enkeltopplysninger eller enkeltsaker, og ikke en rett til å pålegge taushet generelt eller for bestemte typer saker. Konsekvensen av dette er at det kan være tilstrekkelig å begrense taushetsplikten til særskilte opplysninger i anledning en spesiell sak, og derved ikke la taushetsplikten gjelde for hele saken som sådan

Hva betyr det å drøfte? - notmywar

Aktiv verbbøying av å drøfte Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å drøfte i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å drøfte.I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.Ved å uttrykke deg aktivt unngår du tungt og upresist språk Dette kan for eksempel være å skrive en argumenterende tekst som ber elevene drøfte og ta stilling til et dilemma. Elevene kan også gå sammen i små grupper og arbeide med ulike etiske dilemma knyttet opp mot begrepene pliktetikk og konsekvensetikk som de skal presentere for medelevene sine

Hva betyr egentlig å DRØFTE - arnfinn`s læringsblogg

 1. Det er ikke noe god følelse å begynne en oppgave for så å finne ut at det ikke er skrevet så mye litteratur som ønsket, da går oppgaveskrivingen tungt. I oppgaven presenterer en litteraturen en velger å ta med. Sykepleieteoretikere er også viktig å knytte inn i oppgaven. I teoridel er det kun ren teori som skal presenteres
 2. På 4.8.2019 den 20.50, AnonymBruker skrev: Hei, finnes det noen tomter/gårder i Akershus hvor man kan ha utendørs bryllup? Vi ønsker å sette opp telt men finner ikke så mye informasjon på nettet når jeg søker på dette Anonymkode: 04076...cf5 Ja, husk at norsk sommervær ikke er til å stole på, p..
 3. Det viktige er at du tvinger deg til å tenke hva innsigelsen(e) går ut på og eventuelt noterer den eller dem på kladdearket. Hvis du ikke har full oversikt over innsigelsene, kan du ikke bare risikere at du ikke finner frem til gode argumenter sett fra Lars side, se foran, men også at du kan komme til å overse en problemstilling
 4. st en gang per år

definere, beskrive, redegjøre, vurdere, drøfte Språk for

 1. En bedrift som vurderer å gå til permittering, bør drøfte dette med de tillitsvalgte i bedriften. Det er ikke en lovbestemt drøftingsplikten mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt i forbindelse med permittering, men plikten kan være nedfelt i en tariffavtale
 2. NÅR VI SNAKKER OM MENNESKEVERD, kan vi begynne med å spørre hva som er forskjellen på det å leve kontra det å eksistere. En flyktning som har måttet forlate hus og hjemland og bare må overleve fra dag til dag i en provisorisk flyktningeleir, har fortsatt en menneskelig eksistens. Men kan han eller hun sies å leve, i betydningen leve et verdig liv
 3. Klar over at å forklare ikke dekker hele betydningen av å gjøre rede for. Men å kalle det riv ruskende galt vil jeg heller ikke si. - Å gjøre rede for er noe som Jensman ikke fikk til. Når en oppgave sier at du må gjøre rede for, så må du forklare litt mer enn å skrive nøyaktig hva det er
 4. Et lurt tips for å finne ut hvordan du kan skrive ditt analysekapittel, er å se hvordan det er gjort i andre oppgaver på tilsvarende nivå fra samme felt. Drøfting. Du skal her drøfte resultatene dine og sette dem inn i en sammenheng. Å drøfte vil si å: sette ulike synspunkter, momenter, argumenter, faktorer og årsaker opp mot hverandr

Målet med arbeidet ditt med dette kapitlet er at du skal kunne: • drøfte hva det vil si å være medmenneske, og hvordan sam spill mellom mennesker kan fremmes (kommunikasjon og samhandling Vg. SVAR: Det finnes dessverre ingen uttømmende liste over saker som de tillitsvalgte har rett til å drøfte med arbeidsgiver. Det tror jeg også ville ha vært vanskelig å sette opp. Men du finner litt i hovedavtalen KS i Del B § 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til de tillitsvalgte og § 3-2 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter

Bacheloroppgavens drøfting - eStudie

Her vil jeg presentere en måte du kan tenke på for å forstå forskjellen på en drøftende tekst og en argumenterende tekst. På skrivekurset får du mange flere tips og tanker om det å skrive ulike tekster på B2-nivå (og høyere). Her kan du lese om skrivekurset. Først må du vite dette: I en drøftend. Hva er verdiløftet? Hvem er kundene? Hvordan skal dere tjene penger? Hva må være på plass for å kunne levere på det nye prosjektet? For andre kan det være møte med Innovasjon Norge for å drøfte finansiering eller internasjonale muligheter eller andre behov som bedriften har • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike lan Analysemetoden vår er en grovkornet kvalitativ oppsummering, en slags lett variant av en hurtigoppsummering (Ganann, Ciliska & Thomas, 2010; Tricco mfl., 2015) med mål om å formidle et overordnet bilde av hva de involverte akademikerne er opptatt av

Barn fra både rike og fattige land formidler selv hvordan det er å vokse opp i fattigdom. Gjennom filmer, bildeserier og oppgavespill får elevene kunnskap om hva som kan gjøres for en mer rettferdig fordeling av ressursene i verden, ved at de undervises i hva FNs bærekraftsmål går ut på, hvorfor utdanning er viktig for å bekjempe fattigdom, og hva barn selv kan gjøre for å engasjere. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I barne- og ungdomsarbeiderfaget forstår en grunnleggende ferdigheter slik: forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak Hva vektlegges av læringsaktiviteter på denne skolen? Hvilke muligheter og begrensinger har barnet når det gjelde disse aktivitetene? Her er det viktig å bli konkret knyttet til hver enkelt aktivitet og de ulike gjøremålene som vil foregå på skolen. Drøfte spesielt læringsaktiviteter som er av praktisk og fysisk art Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . drøfte hva det vil si å være medmenneske, og hvordan samspill mellom mennesker kan fremmes; forklare betydningen av kommunikasjon og samhandling på tvers av tjenestene for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasienter og bruker Hva er Artikkel? Artikkel er en sakprosasjanger, Hoveddelen skal også forsøke å se emnet fra ulike synspunkt og være utdypende i forhold til innledningen. Konklusjonen er den siste delen, som skal oppsummere de viktigste punktene og forsøke å komme til en konklusjon

Drøfting av korn er rensing av korn, hvor en skiller agner (støtteblad) og støv fra kornet.. Drøfting. Før drøftemaskinen og skurtreskeren kom, ble korn drøftet for håndkraft. Etter at kornet var tresket, ble kornet med agnene tømt oppi et trau.Kornet ble deretter drøftet ved at man holdt trauet med begge hender, hvor en så kaster kornet og agnene opp i luften, slik at kornet (som. Hva som må til for å være et fullstendig demokrati, er det litt ulike meninger om, men det er noen grunnleggende ting som må være på plass. Ifølge Store norske leksikon må et land ha demokratiske regler og institusjoner som fungerer bra

For å forstå hva et etisk dilemma kan være, er det greit å ha bakgrunnskunnskapen om etikk på plass først. Etikk er kort forklart læren om hva som er rett og galt. Et etisk dilemma kan for eksempel være der man i utgangspunktet har taushetsplikt, men det er fare for liv og helse for brukeren, og man må vike fra prinsippet og kontakte andre instanser for å redde liv En psykolog kan være til hjelp også når en opplever at noe er vanskelig, for eksempel at livet tar en uønsket vending eller stopper opp slik at en ikke kommer seg videre. Du kan ta kontakt dersom du opplever at du strever, for eksempel med vanskelige følelser av ulike slag og har behov for å drøfte dette med noen du kan ha tillit til Hva barna i barnehagen selv forteller gjennom ord, handling og atferd, og hva foreldrene forteller, vil være helt sentrale informasjonskilder om trivsel og psykososial helse. Det betyr at et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene er vesentlig for å få oversikt over det psykososiale miljøet i barnehagen Når vi skal drøfte spørsmålet «hva er identitet?» er det imidlertid avgjørende å skille mellom begrepene rolle og identitet. Alle opptrer vi i ulike roller, som på ulikt vis er med på å uttrykke hvem vi er. Dette kan være roller som f.eks. «storebror», «lillesøster», «elev», «bestevenn», «gitarist» eller «vokalist»

Trist Pike møter Deathcrush

Argumentasjon, drøfting og kritisk refleksjon Bibliotek

Hva er forskjell på å reflektere og drøfte? - Åpent forum

Som helsefagarbeider må du kunne forklare hva yrkesetikk er og drøfte dette opp mot helselovgivingen og de internasjonale menneskerettighetene.Du må kunne gjøre rede for praktiske og etiske konsekvenser når det ikke er mulig å oppnå det ideelle i den praktiske yrkesutøvelsen din Det er svært vanskelig å komme fram til slike avtaler og å få dem til å fungere, fordi mange land er vel så opptatt av økonomi og økonomisk utvikling som globale miljøproblemer. Mange var veldig fornøyd med at en klarte å bli enige om en avtale i Paris, men nå trekker USA og president Trump seg fra denne avtalen elevene bestemme selv hva som er viktig å lære, og lære bort om terrorangrepet. Elevene oppfordres til å reflektere rundt: elevene inngangsporter til å drøfte hvilke fortellinger som er viktige, og hvilke samtaler som må tas om 22. juli 2011 i årene som kommer

Hva er forskjellen på å drøfte og gjør rede for

Video: Hva er forskjellen på drøfting og forhandling

Hvordan drøfte? - Skole og leksehjelp - Diskusjon

Det er vanskelig å gi et entydig svar på hva som kjennetegner den gode veiledningssamtalen. Både verdisyn, teoretisk utgangspunkt og den praktiske samtalesituasjon vil være av betydning. Ifølge Bjørndal (2008) er mye veiledningslitteratur basert på teoretiske ideer om den gode samtale uten at dette nødvendigvis er dokumentert via empirisk forskning Hva er fordelene og ulempene med et nytt, I Troms sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth til NRK, at de er åpne for å drøfte alle muligheter med sine nabofylker Hva skal man gjøre for og opprettholde god helse? Det er mye vi kan gjøre for å ha så god helse som mulig, og det vi gjør som unge, er spesielt viktig fordi det legger grunnlaget for helsen senere i livet. Det er ofte små tiltak som vil gi store gevinster når det kommer til god helse. Her er noen enkle råd: - Spis sunt og varier

Hun gir 5600 NAV-ansatte et ansikt: - Tunge dager – VGEn klinisk etikk-komité kan hjelpe med etiske utfordringerBioteknologiØkonomi og karrierevalg | Ungt Entrepenørskap

Hva er sannsynlighet? Vis læringssti. Du er nå formulere, eksperimentere med og drøfte uniforme og ikkje-uniforme sannsynsmodellar (1T) 1 av 7. Hva er sannsynlighet? (Videoforelesning) Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever. Hensikten er å dele eventuelle erfaringer og vurdere om det er grunnlag for å melde ifra til barneverntjenesten i kommunen. Hva kan du drøfte med barnevernet underveis. Barneverntjenesten skal gi deg som ansatt på skolen veiledning om hva du kan gjøre dersom du er bekymret for et barn Hva er Solomons strategi for å overleve og bli fri igjen? På et seminar om filmen under Tromsø internasjonale filmfestival 2014 mente en amerikansk filmkritiker at man ikke blir godt nok kjent med karakteren Solomon, og at han ikke gjennomgår en tydelig indre utvikling slik man forventer av en hovedkarakter I denne artikkelen drøfter de hva rasisme er og hva skolen kan gjøre for å motvirke slike holdninger og handlinger. Våren 2018 lanserte Hennes & Mauritz nye hettegensere. Reklameplakaten viste en svart gutt med påskriften The Coo lest Monkey in the Jungle på gensermagen, og ved siden av ham stod en hvit gutt med påskriften Survival Expert Poenget er at man skal drøfte en sak og drøfting foregår med argumenter. En forstår ikke hva en maurtuve er ved å telle alle maurene. skrive i den akademiske genren er å forene egne tolkningsforslag med begrepsdrøfting og teoretiske perspektiver

Hvordan skriver du et leserinnlegg - tips og rå

Et svar i Morgenbladet til tømrer Ole Thorstensen som skrev De manuelle som du kan lese til skriveoppgaven om yrkesfagenes status (se under kapittel 6) Å skrive klart; definere, beskrive, redegjøre, vurdere, drøfte; Forstå. Om å oppfatte det sentrale i et muntlig budskap; Refleksjon. Trekk ved en refleksjonslogg; Refleksjon i en refleksjonslogg; Språkmakker. Tips til hva en kan gjøre; Hva er vanskelig på norsk? Verb; Substantiv; Adjektiv og adverb; Preposisjoner; Subjektstvang. Hva kan være årsakene til at gjennomsnittstemperaturen på jorda har variert de siste 400 000 årene? Vi kan si at det er en samvariasjon mellom CO2-kurven og temperaturkurven gjennom de siste 400 000 årene. Prøv å forklare hva som menes med begrepet samvariasjon. Etter 1850 har CO2-konsentrasjonen i atmosfæren økt betraktelig. Hva er.

Hva er drøfting?: Startpakka - Instructur

Det er utrolig hva gode betingelser og bra lønn gjør med motivasjonen Jeg gleder meg til å gjøre en god jobb fordi lønnen er bra. Hadde ikke lønnen vært god nok, ville jeg ærlig talt ha gjort en mer middelmådig mindre bra jobb Maslows behovspyramide er en figur som beskriver hvordan et menneskes behov bygger seg opp fra det mest grunnleggende til mer avanserte behov. Først går vi gjennom de ulike trinnene i pyramiden, så skal vi drøfte hva det betyr senere. Fysiologiske behov: Dette er de mest grunnleggende behov for å overleve, som vann, mat, søvn, pusting osv Det kan også være vanskelig å sette ord på en bekymring, dersom denne er mer en magefølelse enn basert på observasjon av klare tegn. Husk da at to hoder tenker mer enn ett, og at nettopp det å drøfte din bekymring med en annen som kjenner barnet kan hjelpe deg i å sette ord på hva det er du har fornemmet, hørt eller sett Du kan drøfte din mistanke anonymt med politiet, barnevern eller barnehus og drøfte hvordan du skal håndtere din mistanke. Barnehager, skoler, SFO, helsepersonell og andre instanser har meldeplikt, og skal ved mistanke om vold eller overgrep ikke avvente situasjonen, men omgående kontakte kommunens barneverntjeneste og/eller politiet som nevnt over Virksomhetsoverdragelse: Hva er det? Når en virksomhet eller en del av en virksomhet skal overdras fra en arbeidsgiver til en annen, kan dette få betydning for de ansatte.Bestemmelser om dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven kapittel 16, men loven må tolkes og anvendes i lys av norsk og utenlandsk rettspraksis (EU-domstolen)

Håpet er at forskjellene også gir dere som seere grunnlag for å drøfte hva som kjennetegner fortellingene og hvilke uttrykksformer som når best frem. Prosjektgruppen håper at disse filmene som er tatt i et miljø hvor fortelleren hører hjemme vil skape en nærhet til fortelleren og at det vil inspirere dere som ser filmene til selv å ville lage egne videoer med egne historier Logaritmen med grunntall b til et tall a er den eksponenten c som grunntallet må opphøyes i for å gi tallet: = = ⁡ Grunntallet kalles også basis for logaritmen. Tallet a er antilogaritmen.Logaritmer med grunntall lik Eulers tall e kalles naturlige logaritmer, mens briggske logaritmer bruker grunntallet 10. Også grunntallet 2 er vanlig brukt og gir opphav til binære logaritmer. Rente er kostnaden for å låne penger, det vil si det ekstra en låntaker må betale til långiver for å få låne pengene.. Når man låner penger fra for eksempel banken, så må man betale renter til banken for å ha pengene til sin disposisjon. På samme måte må banken betale renter til deg hvis du setter penger inn i banken, da banken «låner» pengene dine

Her er noen resultater fra testingen vi har gjort for våre kunder, men først en kort forklaring på hva AB-testing egentlig er. Hva er A/B-testing? A/B-testing gjør det mulig å teste en endring på et nettsted før man faktisk publiserer endringen for alle som besøker nettsiden Dermed er Δ t en eller annen størrelse som angir hvor mye t endres. Uttrykket over er dermed. f (t + Δ t) − f (t) (t + Δ t) − t = f (t + Δ t) − f (t) Δ t. Den deriverte er gitt som grensen når Δ t går mot null. Merk at da får vi divisjon på null, og må bruke grenseregningsteknikker for å finne ut hva det blir. Vi skriver. d f. Fylkesmannen overtar i tilfelle den myndighet som i loven her er lagt til bispedømmerådet. Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, innbyr minst en gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas Når du behandler diabetes - både type 1 og type 2 - er målet å oppnå et stabilt blodsukker som verken ligger for høyt eller for lavt. Det finnes ingen fasit på hva som er «riktig» verdi. Blodsukker er svært individuelt, og det er mange faktorer som spiller inn. Du bør drøfte med legen din hvilke målverdier du skal ha Solenergi er en blanding av lys- og varmeenergi som vi kan utnytte på ulike måter, for eksempel har frukt, grønnsaker og fisk fra gammelt av blitt tørket i sola. I dag gir sola oss elektrisitet og varme gjennom solcellepanel og solfangerere. En sentral utfordring er å utnytte solenergi enda mer effektivt

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten. Skjema og tjeneste Hva er det som fungerer bra? blant annet når en handlingsplan kan forventes å være klar. Dere skal også drøfte hvordan medarbeiderne kan involveres i det videre arbeidet. Prosesslederen eller en annen fra ansvarsgruppen begynner med å oppsummere hva han eller hun mener er det viktigste utbyttet av kulturdialogen Poenget er at det følger en del utfordringer med dette synet, blant annet spørsmålet om hva det er som avgjør at noe etableres som en sykdom, og hvordan helsefag kan avgrenses fra andre aktiviteter man ikke ønsker å identifisere seg med. Motsatsen til nominalisme er i mange sammenhenger «realisme», og forholdet mellom nominalisme og realisme kommer til syne i spørsmålet om hva ulike.

Hvordan drøfte? - Eva Kosber

 1. Det begynte for et drøyt tiår siden, og har eksplodert. På verdensbasis er ASMR det tredje mest brukte søkeordet på YouTube, skriver forsker ved University of Essex, Giulia Poerio, i The Conversation. For mange er nok begrepet helt ukjent. Men kanskje du har opplevd det, uten å vite hva det er.
 2. Opplæring: Lær hvordan du kommer i gang og blir produktiv med denne hurtigstarten for Microsoft Teams. Logg deg på Teams, velg Team og kanaler, svar på samtaletråder, @omtal noen, bruk emojier og klistremerker, og spør T-Bot om noe
 3. Vi kan alle gjøre noe for å skape en bedre verden. På denne siden vil vi drøfte hva vi bør gjøre i det store og i det små. Vi vil også se på hvordan våre tiltak virker
 4. Innen de er to år, burde de ha utviklet en trygg tilknytning. Det første året er det viktigste. Barnet bruker tilknytningen til å lære seg hva de trenger, som å introdusere nye ting i barnets liv, eller nye personer. Den fungerer som en forlenget navlestreng
 5. Da jeg hørte dette, tenkte jeg litt over hva barnet hadde sagt, fordi det er det samme som å spørre hva forskjellen mellom en nordmann og en full mann er. Deretter fikk jeg vite at det var guttens mormor som flyttet til Norge, og det vil si at moren til gutten og gutten selv var oppvokst i Norge og de hadde fått en norsk oppdragelse begge to
 6. Derfor er det leiinga sitt ansvar å skape gode rammevilkår for ein inkluderande arbeidsplass. Forankring og engasjement heilt opp på øvste nivå i ei verksemd er avgjerande for å lukkast med IA-arbeidet. Den andre hovudaktøren er dei tilsette sjølv, som pliktar å samarbeide konstruktivt i utviklinga av arbeidsplassen

Kommunikasjon og kultur - Drøfting og analyse - NDL

 1. Men, hva er det da som gjør det mulig å hevde at en person er liberal, når friheten bare er en av mange verdier som vi kan ha gode grunner til å verdsette? Et naturlig svar er at liberale er kjennetegnet ved å sette friheten høyest, eller sagt på en annen måte: at friheten har forrang som veiledende verdi for påvirkning av samfunnsutviklingen
 2. Om filmen Den grønne sykkelen er den første filmen som i sin helhet er innspilt i Saudi Arabia. Saudi Arabia har selv ingen kinoer. Den grønne sykkelen vil derfor ikke bli vist i landet den er laget i. Filmen er regissert av Haifaa Al Mansour, en kvinne
 3. har bioingeniørene i dag, og hva vil kreves for å fun-gere som gode og attraktive tjenesteytere i fremtidens helsevesen? Profesjonell kompetanse Verdens helseorganisasjon (3) sier at profesjonell kom-petanse er « evnen til å utøve en viss profesjonell funk-sjon» (side 68). Europakommisjonen (4) definerer kom
 4. Hva mener du er det viktigste for å sikre et godt språk? Har du forslag til andre punkter du mener er viktig for å sikre et godt språk? Bør vi ha andre eksempler, bør vi ha flere? Fortell oss hva du mener og gi oss tilbakemelding her på bloggen innen mandag 23. april

Menneskerettigheter - F

5, 6. Hva skjer med oss når vi dør? 5 Jehova vet hva som skjer med oss når vi dør, og han har fortalt oss at når et menneske dør, slutter det å eksistere.Døden er det motsatte av livet. Så når vi dør, er det ikke noen del av oss som fortsetter å leve et annet sted Hva er et godt hjem for demente? Gjennom å drøfte og diskutere kvaliteter rundt den nederlandske modellen, har tanken vært å utvikle noe i Norge- basert på de samme prinsippene. Oslo, Sandefjord og Arendal er med i arbeidet, og det knyttes mange spørsmål til konseptet Vindkraft er en fornybar energikilde der bevegelsesenergien i vind blir omdannet til elektrisitet ved hjelp av vindturbiner. Vinden blåser på bladene, som roterer og driver en generator som genererer elektrisitet. Vind er dessverre ikke en konstant ressurskilde, noe som betyr at strømproduksjonen varierer etter hvor mye og hvor ofte det blåser Opplæring: Microsoft OneDrive lar deg lagre personlige bilder, filer og mapper på ett sted, og du kan hente dem når som helst, hvor som helst. Lær mer i denne opplæringsvideoen på nettet

Søk & Skri

Hva er dårlig kundebehandling? Dårlig kundebehandling er å ikke bry seg om kunden i det hele tatt. Det koster veldig mye å miste en kunde. Dårlig service og kundebehandling fører til nettopp dette, å miste en eller flere kunder. Bedriften kan tape både en gang på dette og flere ganger Med regnskapsprogrammet Visma eAccounting er det enkelt å sende inn A-melding. A-ordingen gjør det enkelere for arbeidsgivere enn tidligere å rapportere opplysninger til myndighetene. Der det tidligere var fem ulike skjemaer, tre etater og en rekke ulike frister å forholde seg til er det nå bare ett skjema, en kanal og en tidsfrist for alle skjemaer som gjelder Ungdommens kyrkjemøte er i gang! 1.10.2020 Under overskrifta «Relasjon og tilhøyre» samlast unge frå heile landet samlast i Nidaros for å drøfte viktige saker for ungdom og kyrkja Omstillingskommuner som ønsker å opprette en egen Facebookside, bør tenke igjennom på forhånd hvorfor de vil på Facebook, hva de ønsker å snakke om der, om de har innhold og ressurser til å holde siden oppdatert og dialogen i gang (dette går ofte ikke av seg selv), hvem som skal ha ansvaret for siden og hvordan de skal håndtere evt. negative tilbakemeldinger og ufine kommentarer Russland er verdens største land i utstrekning og niende størst etter folketall. Landet ligger i Øst-Europa og Nord-Asia og grenser til 14 land og to utbryterrepublikker (fra Georgia). Russland dekker ni tidssoner. Konstitusjonelt er Russland en føderasjon bestående av 85 territorielle enheter med ulik grad av indre selvstyre. 81 prosent av innbyggerne er etniske russere

Hvordan drøfte - Norsk (Bokmål og Nynorsk) - Skolediskusjon

Og hva er det ikke? - «Fake news» eller fals­ke nyhe­ter er en frem­stil­ling av en nyhets­hen­del­se som ikke har skjedd. Fals­ke nyhe­ter opp­trer ofte­re i nett­for­mat enn i print, tv og radio. Inten­sjo­nen med fals­ke nyhe­ter er å for­le­de eller lure mot­ta­ke­ren,. Her kan de som selv er unge og står midt oppi det aktive ungdomsarbeidet drøfte og uttale seg i aktuelle saker. Målet er å bygge på de erfaringer delegatene sitter med fra sine ulike sammenhenger, og jobbe med aktuelle spørsmål og utfordringer på dette feltet. Ungdommens kirkemøte (UKM) ble første gang gjennomført i 1993

Hva er Sataniske vers? Norge samlet representanter for alle de ulike muslimske trossamfunnene i Norge til et møte i Oslo i en februarhelg for å drøfte en felles - Boken er dypt sårende. I tillegg er det viktig å merke seg at fusjoner og oppkjøp ikke skje over natten; det er ikke som en kunde kommer inn i en butikk og kjøpe et produkt ut av hyllene. Eieren selger hans eller hennes selskap må vurdere selskapets interesser og definere hva han eller hun ønsker å få fra en forestående fusjon eller oppkjøp Hva er en trussel? En trussel foreligger dersom noen i ord eller handling som søker å tvinge noen andre til enten å utføre eller ikke å utføre bestemte handlinger, under lovnad om at noe alvorlig eller verre kan eller vil skje dersom vedkommende ikke adlyder. Et typetilfelle er en voldelig handling som vil gå ut over mottakeren av trusselen gruppe. I denne øvingen er det viktig at klassen har lært å vurdere hveran-dre, evt lærer det nå. 5.) Oppsummering: Det kan bli vanskelig å rekke den avsluttende sammenlig-nende presentasjonen. Et alternativ er å droppe den, men at læreren likevel foretar en oppsummering i plenum med vekt på å få fram hva elevene har lært. 6. Veldig mange i arbeidslivet forstår ikke hva en sykmelding er, sier Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver. mandag 15. august 2016 Knut Arild Vold. Hvor sannsynlig er det at og du kan også kontakte våre juridiske HR- og ledelsesrådgivere for å drøfte dine egne problemstillinger

Psykologi 1+2: Hvordan skrive en fagtekst

 1. begynner å få en liten anelse på hva svaret er når jeg spør hva han får hvis han deler 63 på 3. Plutselig forandrer han ansiktsuttrykk. Det mørke blikket møter meg igjen: - Jeg kan ikke dele! sier han bestemt, men svaret er 21! Jeg får indikasjon på hva som er i vente. Når de oppstilte stykkene kommer frem, gå
 2. Eksoplanetene er veldig forskjellige. Noen er varme, andre er veldig kalde. Noen er små, andre er kjempedigre. Noen eksoplaneter er laget av gass, mens andre er laget av stein. Forskere ser opp mot himmelen med store teleskoper. De forsker på disse eksoplanetene for å lære mer om verdensrommet
 3. Er ytelsen trekkpliktig; Skal ytelsen med i grunnlag for arbeidsgiveravgift; Skal ytelsen behandles etter særskilt skatte- og avgiftsregel; Finnes det start-/sluttdato for ytelsens opptjeningsperiode; I tillegg til å definere type ytelse og fordel, skal alle ytelser ha en beskrivelse. Beskrivelsen identifiserer hva slags ytelse dette er
 4. Hva skal de tradisjonelle butikkene erstattes med, når vi ikke lenger har behov for å dra til sentrum for å handle? Hva er sentrumsbutikkenes konkurransefortrinn i skvisen mellom lokalsentrene og Farmandstredet? Det er åpenbart at et bysentrum med tomme lokaler ikke tiltrekker seg nye kunder
FramhaldsskolenVil ha vektere med på Yrkes-NMDrøftelsesmøte - Arbeidsmiljøloven § 15-1
 • Trekkingräder mit stahlrahmen.
 • Hieroglyphen tattoo bedeutung.
 • Stikkende smerter i tå.
 • Sort enke størrelse.
 • Stringdahl design.
 • Rundballen wikipedia.
 • Isy eiendom.
 • Kajakkurs helgeland.
 • Større lepper lipgloss.
 • Vikingbad ida speil.
 • Forlengs rulle.
 • Manuka honning norge.
 • Wetter göppingen zoover.
 • Download lagu kau yang sembunyi.
 • Ovi suite nokia.
 • Thunderbird kein posteingang.
 • Smertestillende salve.
 • Springflo definisjon.
 • Amide bond.
 • Richards.
 • Geta extreme trail.
 • Overdose narkotika.
 • Frelsesarmeen kontonummer.
 • Ol 1972 münchen.
 • How to calculate f test.
 • Dreadfactory.
 • Samsung ubd k8500 region free.
 • Tegn på introvert.
 • 4 stjerners middag tommy sharif youtube.
 • Kjenn skole.
 • Splitsen groep 3 digibord.
 • Hangover imdb.
 • Medizinische fußpflege frankfurt bockenheim.
 • Oksidasjon i kroppen.
 • Wallaby züchter.
 • Caucasian shepherds.
 • Familiespel 2017.
 • Svarte sko.
 • Ko yao yai pasai beach.
 • Recrea forte liniment 5%.
 • Drk gifhorn kita giro web.