Home

Kontogrupper regnskap

Norsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskaontoer for norske virksomheter. Den opprinnelige standarden har mange flere kontoer enn den du finner under, fordi denne er komprimert flere steder for å gjøre den mer anvendelig Kontoinndeling, også kalt kontogrupper, er inndelingen av kontoplanen i resultat- og balanserapporter Det er altså kontoinndelingen som bestemmer hvilke konti som er med i balansen, og hvilke som er i resultatet o.s.v

7000 - Kostnad transportmidler Denne kontogruppen skal i all hovedsak føre kontroll med kostnadene tilknyttet bedriftens bilpark. Ved siden av bensin, kan disse utgiftene utgjøre periodisk kjøretøykontroll, service på verksted, vask og vedlikehold mv 1000 - Immaterielle eiendeler Kunnskap er en immateriell eiendel, så dersom bedriften planlegger å produsere programvare som f.eks. dataspill, vil de ansattes kunnskap om programmering kunne føres opp som en immateriell eiendel Disse kontonumrene deles inn i kontogrupper, kontokoder og kontokodeklasser. Den typiske oppdelingen av sifrene er at det første angir kontoklassen, det neste kontogruppen, og de to siste angir kontoen. Et norsk standardoppsett for kontoplanen kalles Kontoplan NS 4102, og kan tilpasses den enkelte virksomhets regnskap

Spar tid og penger · Pris: 159,- pr mnd · Kom raskt i gan

Kontonumrene er delt inn i kontokodeklasser, kontogrupper og kontokode. Typisk vil det første sifferet i kontonummeret angi kontoklasse, det andre sifferet angi kontogruppe, og som kan tilpasses det enkelte regnskap. Dette kalles Kontoplan NS 4102. Relaterte ord Bulldog | Regnskap | Norsk Standard kontoplan | Ordbok innen økonomisk styring . Norsk Standard Kontoplan Oppstillingsplan for balanse. EIENDELER : Dette år : Forrige år : Anleggsmidler : Immaterielle eiendeler : Forskning og utvikling : Konsesjoner. kontogrupper. Norsk Standard Kontoplan for AS NS4102. For deg som gjør regnskapet selv eller har lyst til å lære mer om regnskap og økonomi. Her finner du også XCELLO, et regneark-basert regnskapsprogram for små virksomheter. Regnskap med XCELLO. XCELLO gratis demoversjo

Kontoplan er en samling av alle regnskaonti tilknyttet et regnskap. Saldobalansen består av de kontiene i kontoplanen som det er ført transaksjoner på sammen med beløpsmessig saldo for valgt periode. Hvor mange og hvilke regnskaonti du skal ha i kontoplanen for din virksomhet må bestemmes av behovet Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske utviklingen og stillingen til regnskapsobjektet. De to viktigste komponentene i et regnskap er balansen som er et øyeblikksbilde som viser den finansielle stillingen for eksempel pr. 31/12. I Norge er det er anbefalt å bruke kontoplanen som kalles SAF-T til å føre regnskap. Den ble lovpålagt fra 2020. Der deles regnskapet inn i åtte kontoklasser (1-8) og flere kontogrupper, for eksempel 30 og 65 Kontoplanen danner grunnlaget for å føre regnskap. Kontoplan NS 4102 er en spesifikk kontoplan som oppfyller regnskapslovens krav til spesifikasjon. Det er altså en norsk standard kontoplan, for norske bedrifter som skal føre regnskap. Man kan også tilpasse standardplanen til virksomhetens regnskap. Hensikten med å bruke kontoplan NS 410 Regnskap er en oppstilling av hva bedriften din eier, hva den skylder, har tjent og kjøpt. Du fører regnskap for å beregne hvor mye skatt og merverdiavgift du skal betale til staten, De åtte kontoklassene deles opp i kontogrupper (to siffer), og spesifikke kontoer (fire). For eksempel

Norsk Standard Kontoplan NS 4102 JIThomasse

Under hver kontoklasse finnes det tilhørende kontogrupper som har sin faste plass. Hvis du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap, da vil kurset vårt Regnskap Grunnkurs gi deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse regnskap må inntil da fortsatt benytte eksisterende løsninger. Regnskapet er basert på Norsk standard kontoplan for idretten, tilpasset bruk for korps. Dette innebærer at det er noen kontogrupper som ikke er lagt inn, og noen grupper har andre navn enn det idretten benytter. Selve kontogruppeplanen finnes i Korpsdrift, i toppmenyen under. Regnskap Norges utvidede kontoplan er satt opp både i bokform og som en database i Microsoft Access, og inneholder både norsk og engelsk versjon. For alle kontogrupper og klasser er den engelske oversettelsen satt opp ved siden av med den norske, slik at det er enkelt å få oversikt over korrekt angivelse på begge språk

Kommunene fører et finansielt orientert regnskap. Kommuneregnskapet skal vise all tilgang og anvendelse av midler er derfor arbeidskapitalorientert. Arbeidskapitalen er lik differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld Administrationsbidrag Almene boliger - formål, organisationstyper og boligtyper Arbejdskapital Beboerklagenævn Beregning af lejemålsenheder Budget for afdeling - kontogrupper Budget for afdeling - procedure Budget for boligorganisation - procedure Byggeskadefonden Dispositionsfonden Dokumentation for postforsendelser Egen trækningsret.

Kontoinndeling eller kontogrupper - Uni Micro Kundesente

Alle kan føre regnskap for egen bedrift eller i en bedrift man er ansatt i, men dersom man skal føre regnskap på andre bedrifters vegne, kreves det at man er en autorisert regnskapsfører. Det tilbys en rekke ulike kurs i regnskap, både for deg som for første gang skal føre regnskapet selv og for deg som har jobbet med regnskap en stund Standardformat Regnskap (SAFT-T) er en ny elektronisk rapporteringsstandard for skatt, avgift og regnskap. Finansdepartementet har vedtatt at SAF-T vil være frivillig frem til 1. januar 2020, hvoretter ordningen vil bli obligatorisk for bokføringspliktige Klikk på «Hele menyen» - «Regnskap» - «Hovedbok Sortering: Her kan du velge hierarkisk visning, kun kontoer eller kun kontogrupper. Velger du hierarkisk visning vil du også kunne velge om du vil vise gruppesum i sumlinje (etter siste konto i gruppen),.

Etter flere henvendelser om spesifikasjoner på ulike moduler i Visma Global, legger vi på kundesenteret ut en enkel oversikt: Du kan også finne informasjon om modulene i F1 hjelpen i Visma Global. Kostnadsbærere. - (Modul) (Produkt og ekstra 1-4 er tilleggsmoduler. Resten er i standard) Visma Gl.. Portalen statsregnskapet.no. Statsregnskapet.no er en portal med en enkel og grafisk fremstilling av statens inntekter og utgifter, og gjør det mulig å sammenligne på tvers av statlige virksomheter.Her kan en også finne og laste ned mer detaljerte regnskapstall. Portalen er en digitalisering av statsregnskapet, som er en egen stortingsmelding (Meld. St. 3) og som viser gjennomføringen av. Det er også mindre endringer på andre kontogrupper. Vi har laget en endringslogg som viser endringer fra 2018 til 2019. Merk at noen artsnummer er gjenbrukt i 2019 med ny beskrivelse. Når det tas ut rapporter for 2018 og tidligere vil ny beskrivelse komme i rapporter Noen regnskap har over 50 poster, andre har flere hundre. Vi bruker samme nummer i regnskapet som i budsjettet. Hver slik post kaller vi konto, og hver konto men vi bruker også kontogrupper (i dette tilfellet kontogruppe 12 for transportmidler). En godsbil er en eiendel som hører hjemme i klasse 1. Videre hører den hjemme i gruppe.

Kontogruppe 7 - Finansleksikone

Nummeret som brukes for å identifisere et bankkort kalles kontonummer, og er viktig for blant annet girobetaling, nettbanktjenester, transaksjoner i bank og lignende. Det blir altså som regel. Regnskap er et hjelpemiddel for å vurdere den økonomiske situasjonen til organisasjonen. Regnskapet gir en oversikt over inntekter, kostnader, kontokodeklasser, kontogrupper og kontokode. Typisk vil det første sifferet i kontonummeret angi kontoklasse, det andre sifferet angi kontogruppe,.

regnskap med utgangspunkt i kontantprinsippet, men tilpasset kravene til bokføring, registrering og ajourhold i bestemmelser om økonomistyring i staten. til dette er at det for enkelte kontogrupper er opprettet flere kontoer på tresiffernivå med samme navn og innhold Regnskap - Saldobalanse/Regnskap; Lagerverdilisten gjenspeiler verdien av varer du har på lager. Varemottak og fakturakontroll oppdaterer beholdning og kostpris/snittkost, og salg belaster beholdningen

Kodeklasse 9 er ledig og kan f.eks. brukes for internt regnskap. Kontokodegruppe . Oversikt over kontogrupper finnes på neste side. Oversikten tar utgangspunkt i Norsk . Standard - NS 4102 med tilpasninger til kontoplan for apotek. Enkelte kontogrupper er . ubenyttet. Det enkelte apotek kan ved behov ha flere kontogrupper innenfor. Intet regnskap uten kontoplan Kontoplanen danner grunnlaget for det regnskapet du skal føre. Utgifter som ikke kan føres på andre kontogrupper i kontoklasse 6 eller 7 kan føres i denne kontogruppen. 7800 til 7899 • Tap o.l. Neppe aktuelt for en mindre forening. 7900 til 7999 • Periodiseringskonto. Neppe aktuelt for en mindre forening

Regnskap - litt bakgrunnskunnskap Når man er klar over hvilke bruker regnskapet har, må man lage et regnskap som er forståelig for brukerne. Et regnskap bare én person, som for eksempel økonomiansvarlig, forstår er lite hensiktsmessig. Et eksempel på dette kan være en pose med kvitteringer sammen med en kontoutskrift Hvordan bokfører jeg de rett og hvilke kontogrupper? Ligger under emnet: Regnskap. 2 svar (NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter. Hver klasse blir igjen delt inn i kontogrupper. Kapittel 4 - Bokføringsregler og dokumentasjon 4.1 Regnskap og bokføring Bokføring er registrering av økonomiske hendelser på kontoer med postering av samme beløp til debet og kredit. Alle som driver en næring med brutto inntekt over 50 000 kr er bokføringspliktige

Kontogruppe 1 - Finansleksikone

 1. Kontoplanen finnes i Korpsdrift, i sidemenyen under punktet Regnskap, Kontoplan Regnskap i Korpsdrift har en kundereskontro, hvor alle fakturaer sendt medlemmer og andre kunder registreres. Derimot er det ingen leverandørreskontro i systemet, dette etter tilbakemeldinger fra korpsene som i stor grad ikke bruker leverandørreskontro, men heller fører innkomne fakturaer i nettbank etter hvert.
 2. I forrige versjon av standard kontoplan var det for enkelte kontogrupper opprettet flere kontoer på tresiffernivå med samme navn og innhold i kontoplanen. Disse kontoene var merket «(Kontonavn - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)». Kontoene skulle benyttes av virksomheter so
 3. Lagt inn standard kontoplan fra Regnskap Norge AS som nytt valg for utskrift i menyen under rapportgruppen Oppsett. Lagt inn standard kontogrupper fra Regnskap Norge AS som om nytt valg for utskrift i menyen under rapportgruppen Oppsett. Nye felt på siden OPPSETT | Konto. Standard kontogruppe SAF-T og Post i næringsoppgave 1
 4. Hvis du taster inn samme celle i flere kontogrupper vil disse få rød bakgrunn siden dette vil gjøre at resultatet i rapporten blir feil. Til høyre for oppstillingen av kontogruppenesummeres kontogruppene automatisk per år, måned og kontogruppe. Lyseblå celler = ikke skriv her Hvordan du setter opp rapporten
 5. En konto (flertall konti) i et regnskap er en oppstilling der virkninger av transaksjoner og økonomiske hendelser blir registrert, summert og akkumulert. Virkningene måles i pengebeløp. Dette er hendelser som salg, kjøp, innbetaling, utbetaling osv. Konto er et hjelpemiddel for å registrere og analysere større mengder regnskapsdata
 6. Vårt rapporteringsverktøy lar deg sette opp din egen rapport med kilder som hovedbokskonto, kontogrupper og budsjetter. Du kan definere om du vil rapportere på konsernnivå eller ned på den enkelte enhet med få tastetrykk

Dersom du har tilpasset en kontoplan og/eller en kontoinndeling som du ønsker å benytte på andre klienter, kan du eksportere dem. Menyvalg: Periodiske rutiner - Eksport - Kontoplan/kontoinndelin notater grunnleggende regnskap 19.08.2015: (kapittel makroøkonomi: omhandler de økonomiske forholdene landet som en helhet nasjonalprodukt er verdien av vare GD Regnskap - Kontorfellesskap for medlemmene på nett gdregnskap.com - Bli medlem i GD Regnskap forening du også - Hvor alle arbeider sammen - Her kan du selv utføre dine kontoroppgaver effektivt på nett - Regnskap - Faktura - Lønn Utskrift av kontoutdrag gir en rekke muligheter for seleksjon av konti og kontogrupper. Du kan skrive ut både årets og tidligere års tall. I tillegg til konti, kan du også velge ut bunter for utskrift. Ønsker du periodesaldo på kontoutdraget, må du sette dette under Egenskaper | DI-Regnskap | Spørring Dette kurset vil gi deg en grunnleggende innføring i bruk av regnskap. Kontoklasse, kontogrupper, kontonummer. 7 av 10 Kontoplan. 8 av 10 Et eksempel på bokføring av bilag og avslutning. 9 av 10 Quiz: Grunnleggende regnskap og konto. 10 av 10 Oppgave 1. Vi tar i bruk regnskapsprogrammet

Regnskap, Faktura og Inkasso. Kontoplan Eksempel Bedriften AS skal føre regnskap for året 2018. Regnskapsføreren henter derfor frem kontoplanen, med full oversikt over virksomhetens. Vis - Regnskap - Kontoplan eller Vis - Innstillinger - Regnskap - Modulinnstillinger - Kontoplan . Verktøylinjen i vinduet Kontoplan. Ny: Oppretter en ny konto. Feltet Mamut Validis under Avansert brukes til å knytte konto mot kontogrupper som benyttes av Mamut Validis til behandling av verdiene på kontoene Driver kjøp/salg av bruktbiler, og har noen spørsmål som jeg håper noen kan svare meg på. Ved henting /levering av biler blir det jo noen kostnader, flybilletter, togbilletter, mat osv. hvordan bokfører jeg det? I konto gruppe 4. som varekostnader, eller i 6-7 gruppen. Og er mva på dette (mat osv..

Regnskap 0 views 0 Her styres alt som har med regnskapet å gjøre, fra vedlikehold av kontoplanen, bokføring, oppslag - til kjøring av omsetningsoppgave og årsavslutning • Et regnskap gir en oversikt over organisasjon sine • Her vil det gis en grunnleggende gjennomgang av hvordan en regnskapsrapport er bygd opp. Man går igjennom kontogrupper,. Regnskapsprinsipper by Jahn Edgar Michelsen. For dem som er valgt inn som kasserere og som ikke har så store erfaringer med regnskapsførsel, gir vi nedenfor en oversikt over de viktigste prinsipper som bør følges Kontokode i Zirius er bindeleddet mellom varesalg/innkjøp og regnskap, og kontokode må derfor finnes på alle varer. Det er veldig viktig å ha oppsettet p For å sikre prosjektkontering mot enkelte konti/kontogrupper, Når fakturaen er håndtert ferdig hos regnskap, sendes den til godkjenning hos prosjektleder som kan verifisere beløp/kontering og eventuelt påføre konteringsinformasjon som regnskap ikke kjenner til. 5

Er det noen som kan regnskap??? » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere. Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi. Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen. Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på SiO-Læringsmiljøs regnskaurs for små foreninger. Samtidig. fungerer den også som en god kilde for deg som ikke har deltat

Spørring i DI-Regnskap Utskrift av kontoutdrag gir en rekke muligheter for seleksjon av konti og kontogrupper. Du kan skrive ut både årets og tidligere års tall. I tillegg til konti, kan du også velge ut bunter for utskrift. Ønsker du periodesaldo på kontoutdraget,. Under de fleste kontogrupper er det en konto som er benevnt annet eller diverse. Dette bør være en mulighet under samtlige grupper, inkludert lønn. 2 a. Den foreslåtte artsinndelingen synes dekkende for Finanstilsynets behov. 2 b. I Finanstilsynets regnskap er det ikke behov for eliminering av fordringer, gjeld og intern handel med statlige. Kurset gir deg en grundig innføring i regnskap for deg som ønsker å føre regnskap for en bedrift. I løpet av fire kursdager (2+2) vil du lære å føre de vanligste regnskapsbilagene for bedriften. Kurset er praktisk lagt opp og vi etablerer «vå 07433: Spesialisthelsetjenesten. Balanse, etter kontogrupper og helseforetak (mill. kr) 2007 - 201

Video: Kontoplan - Hva er en kontoplan? - Debet Regnskap Ordbo

Hva er en kontoplan? - Vism

 1. oppgjør Bokføring av lønnskjøring Avskrivninger Periodiseringe
 2. Vi tilbyr grunnkurs i regnskap - før ditt eget regnskap. Kurset gir deg en grundig innføring i regnskap for deg som ønsker å lære å føre regnskap for en bedrift. Benytt denne muligheten til å lære grunnleggende praktisk regnskap. Velkommen til 4 lærerike dager. Innhold
 3. Velg deretter Reskontro i nedtrekkslisten for kontogrupper. Du kan endre konto ved å klikke på kontonummeret, da får du opp kontolisten og kan endre kontonummeret. Slik går du frem i kundereskontroen: Gå på Vis - Regnskap - Kundereskontro. I kundelisten velger du Vis detaljer i nedtrekklisten på verktøylinjen. Marker kunden det gjelder
 4. Ved å opprette en malklient, kan en lage en mal med f.eks kontoplan, kontogrupper, leverandører som kan brukes som mal når en oppretter nytt firma. Alle innstillinger i malklienten vil bli lest inn på det nye firmaet. Ikke registrer regnskapsdata i malklienten da dette også vi bli kopiert til selskap som opprettes b..
 5. BAS-konto: 66 (Fri kontogrupp) (Se avsnitt I Introduktion) 67 (Fri kontogrupp) (Se avsnitt I Introduktion)Fortsett å lese.
 6. Når avtalen er klar med din bank, og aktivert av Zirius, dukker det opp et menyvalg Online innbetaling. Gå til Regnskap-Innbetalinger så finner du valget Online innbetaling under Rutiner på høyre side. Velg Online innbetaling for å hente inn innbetalinger som har kommet til banken.. Når du starter Online innbetaling vil Zirius automatisk forsøke å koble postene, basert på KID.

Norsk Standard Kontoplan - Eholdin

Driftsrapport - detaljert budsjettgruppe 1A Sør-Hålogaland BDR Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik 31xx - Salgsinntekt avgiftsfri (varer og tjenester) -23 000 -120 900 97 900 34xx - Tilskudd fra stat, fylke, kom, stiftelse samt gaveinntekter -1 545 000 -895 793 -649 207 3xxx - Andre inntekter 0 -386 146 386 146 Sum inntekter -1 568 000 -1 402 839 -165 16 i will leave fail Regnskap. rodenstock norge as . lære rulle til hund Ønsker du å føre regnskapet til din bedrift selv? Jobber du allerede med regnskap, men kjenner behov for mer kompetanse? Da har du kommet riktig Grunnkurs Regnskap - Mamu Rutiner, regnskap og kassasystem. Har du årsregnskapsplikt og/eller plikt til å levere næringsoppgave til fastsettingsmyndighetene eller merverdiavgiftsoppgave til avgiftsmyndighetene, har du bokføringsplikt. Deadlines, certificates and accounting

kontogrupper JIThomassen - Regnskap og økonom

Regnskap for drift viser følgende: Regnsk hittil i Budsj. h.i.år Avvik kr 9 710 18 793 28 503 9 800 38 303 - 47 745 533 11 844 50 148 237 49911 - 49 911 Årets budsjett 200 000 - 90 000 110 000 - 450 344 560 344 - 283 584 23 000 552 584 7 760 7 760 7 760 Budsj - regnskap 56957 - 48 793 8 163 140 315 148 478 - 133 007 3 866 182 440 33 962 - 23 Utarbeidet av kontoplangruppa (SAP og regnskap) i samarbeid med KD/DFØ Anbefalt, dvs. at det er anledning til å gjøre tilpasninger hos hver enkelt institusjon, innenfor den obligatoriske konto-inndelingen (3-siffer), unntak for SAP-konti Det er ikke utarbeidet konverteringsoversikt Bakgrunn, forts Nye kontogrupper opprettes ved å velge Ny kontogruppe fra verktøylinjen på siden Handel - Innstillinger - Kontoplangrupper. Innfyllingsfelter for kontogruppe. Navn: Navn på kontogruppe. Fra kontonr: Laveste kontonummer som inngår i denne gruppen. Til kontonr: Høyeste kontonummer som inngår i denne gruppen. Notat: Fritekstnotat for. Man kan bla i kontoplanen i bruk i Kontooversikt-visningen ved å åpne eller lukke kontogrupper på kontoplanen med +/- tegn.Når en kontogruppe eller en konto er aktivert (raden har turkis farge), kan man bevege seg opp og ned i visningen også med piltastene Vis - Innstillinger - Regnskap - Regnskapsinnstillinger - Systemkontoer . Flere av modulene i programmet posterer bilag automatisk i regnskapets hovedbok. Systemkontoene styrer hvilke kontoer som blir benyttet ved slike posteringer. I Beskrivelse av kontogrupper

Kontoplan - Regnskap

Hva er en Ledger konto? En hovedbok konto er en del av en companyâ € ™ s regnskapssystem utviklet for å holde bestemte typer finansiell informasjon knyttet til forretningstransaksjoner. I double entry regnskap, er det spesifikke klasser av hovedbok kontoer som utgjør den s Kontoplanen gjør det lettere for selskapet å registrere konserntransaksjoner konsekvent og ordentlig, noe som hjelper firmaet å utvikle sine regnskap i slutten av regnskapsperioden. Eiendomsregnskapet er på selskapets balanse, sammen med ansvarskonto og egenkapitalregnskap 7 KONTOGRUPPER.. 27 8 LINJER Et regnskap er en oversikt over hva man eier, hvor stor gjeld og egenkapital man har, hvor mye man har tjent.

Knif Regnkap Kursinnhold Grunnleggende regnskapsforståelseLage tilbud | Quick3 Dokumentasjon

Regnskap - Wikipedi

Regnskap i Norge: Regnskapsloven via kontogrupper (to siffer) og kontoundergrupper (tre siffer) til kontoer (fire eller flere siffer). På kontonivå finner man enkeltformål med dedikerte kontonummer. Annen bruk av begrepet konto regnskap 2017 15. mars 2018 15. mars 2018 Riksrevisjonens beretning 2017 14 dager etter mottak, desember 2016 i de aktuelle kontogruppene fremgår under ovennevnte kontogrupper i vedlegg 3 i Meld. St. 3 (2016-2017) og må legges inn manuelt i skjema 6

XX AS, DETS KONKURSBO Organisasjonsnr 000 000 000 Noter til regnskapet pr yy.yy.yyy1 Note 1 Regnskapsprinsipper Boets regnskap er avgitt i samsvar med Konkurslovens § 86, jfr Regnskapslovens §1- Jeg leste en artikkel i avisen i dag om budsjettering, forbruk og sparing og hvordan man kan ordne kontoene sine for å gjøre det mest sømløst. Jeg stusser over det som står i et av punktene. Ha to konti til dagligbruk. En for forbruk og en for regninger og faste utgifter. Lønna bør komme inn på r.. Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här Boets regnskap er avgitt i samsvar med Konkurslovens § 86, jfr Regnskapslovens §1-2 og i samsvar med god regnskapsskikk i Norge. Boregnskapet omfatter perioden fra konkursåpning til balansedato. Note 2 Realisasjon av eiendeler i boet Registreringsforretning: Bokført verdi Salgssum dato: realisasjon: Sum realiserte eiendeler--Note 3 Inngang. Revisjons påstander og prosedyrer Revisjons påstander og prosedyrer gjør at en revisor til å gjennomføre testaktiviteter på en forretningsreise organisasjonens interne kontroller, retningslinjer eller retningslinjer og finansielle rapporteringsprosesser. Påstander knyttet til regnsk

 • Toter in winsen.
 • Dunkin donuts münchen.
 • Bburago biler.
 • Floder i kamerun.
 • Mistet luktesansen.
 • Maner kryssord.
 • Real time with bill maher season 15.
 • Zara retur i butikk.
 • Ian harding größe.
 • Forenkling stilisering abstrahering.
 • Grunner til økonomisk vekst i norge.
 • M1a1 rifle.
 • Hotel bahia de alcudia bilder.
 • Irländsk folkmusik instrument.
 • Ledige stillinger ballangen.
 • Setesdal dialekt ordbok.
 • Fradrag for parkering.
 • Nattens sønner handling.
 • Hvordan døde caleb leblanc.
 • Personalisierte geburtstagskarte mit musik.
 • Erstatterne norsk intro.
 • Jets toalett montering.
 • Nord pas de calais spezialitäten.
 • Cafes magdeburg.
 • Wohnmobil mieten sassenberg.
 • Sim kontakte löschen sony xperia.
 • In den schuhen meiner schwester gedicht englisch.
 • Hieroglyphen tattoo bedeutung.
 • Trafikkåre kryssord.
 • Urverket moms.
 • Olaf league.
 • Rudskogen gokart.
 • Die fantastischen vier sie ist weg.
 • Utleie av 5 enheter.
 • Knölstruma cancer.
 • The republican party history.
 • Raiffeisen markt in meiner nähe.
 • Asalea busk.
 • World trade center stockholm hotell.
 • La roche posay foundation test.
 • Hjemme marie aubert analyse.