Home

Flerkulturell skole utfordringer

Begrepet den flerkulturelle skolen viser til en mangfoldig skole som er sammensatt av elever med tilknytning til flere forskjellige kulturer og land. I Norge bor det barn med forskjellig bakgrunn, livssyn, språk, kultur og livserfaringer, som har røtter fra andre land og verdensdeler. Når disse barna blir skoleelever, fører dette til skolen blir mangfoldig, og vi kaller det derfor at. Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2021. Søknadsfrist 1. desember Systematisk arbeid med ord og begreper i en flerkulturell skole Publisert: 07.08.2014 Et viktig mål for skolen er å optimalisere lærings- og utviklingspotensialet for alle elever, også de som har en annen språklig og kulturell bakgrunn enn den tradisjonelt norske Det mener jeg er usunt for skolen som blir mer og mer flerkulturell. Norge trenger ikke flere innvandrerleger. kan ha utfordringer med å bruke bakgrunnen deres som en ressurs i klasserommet

Inkludering i en flerkulturell skole En kvalitativ studie av forståelsen av inkludering uttrykt i styringsdokumenter og blant lærere Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) Universitetet i Agder Fakultet for humaniora og pedagogikk Hvilke etiske utfordringer

av adventstiden, ved en flerkulturell skole. Bakgrunnen for temaet er basert på problematikk om det norske flerkulturelle samfunnet. Som et flerkulturelt samfunn byr det på ulike utfordringer, en av utfordringene har å gjør med hvordan religiøse høytider markeres i offentlige sammenhenger Det vil være nyttig å finne ut av deres utfordringer og resurser i møte med den norske kulturen. Slik at skoler og samfunnets instanser kan forebygge og tilrettelegge for bedre integrering. Problemstilling . Hvordan er det å være flerkulturell ungdom i Norge? Jeg har valgt en åpen problemstilling, men videre har jeg fokusert på noen.

Den flerkulturelle skole - Wikipedi

Hvilke utfordringer har vi knyttet til flerkulturell tematikk i skolen? Janne Thoralvsdatter Scheie inspirerer i dette heftet til endring av skolens innhold og organisering slik at det er mulig for alle elever å bli likeverdige deltakere i et flerkulturelt læringsfellesskap 5.3.2 Skoler som har deltatt i Kompetanse for mangfold (UH) på områdene flerkulturell pedagogikk, flerspråklighet og andrespråkspedagogikk. Samtidig skulle UH-sektoren, det vil si ansatte i lærerutdanningene, gi etterutdanning i form av veiledning og faglig støtte i en skolebasert o Den flerkulturelle skolen Dagen i dag skulle handle om den flerkulturelle skolen. Hovedtemaene var migrasjon, kulturforståelse, identitet og sosialisering. Kari Spernes var foredragsholder. Hun er høgskolelektor og underviser på lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold. Hun kom med en definisjon på hva en flerkulturell skole er. Det er flere ulike definisjoner, men den hun brukte va

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon Etter- og

 1. flerkulturell skole Utfordringer SAMMENDRAG I denne avhandlingen undersøker jeg hvordan lærerne i tre fjerdeklasser på en flerkulturell barneskole arbeider med litteraturbasert undervisning. Avhandlingen er en del av det forskningsbaserte skoleutviklingsprosjektet Multiplisitet, Myndiggjøring, Medborgerskap
 2. ering
 3. oritetselever i klasserommene. Det krever visse andre faktorer for at en skole skal være flerkulturell
 4. Emnet i flerkulturell forståelse henvender seg til lærere, barnehagelærere og ledere i barnehage og skole. Gjennom emnet skal deltakerne utvikle kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i prosesser som omhandler kommunikasjon, tilhørighet, identitet og læring i det flerkulturelle samfunn
 5. Strategiplan om likeverdig utdanning i praksis for 2004-2009, utarbeidet av Utdannings- og Forskningsdepartementet, slår fast at skolen er og skal være en flerkulturell arena; Departementet mener en flerkulturell skole er kjennetegnet ved et personale som ser det kulturelle og språklige mangfoldet blant elever, foreldre og lærere som normaltilstand og bygger på dette i sin.
 6. Forskning: Innvandrargutar i Noreg mobbar fordi dei vil høyre til. Det kan dermed sjå ut som dei har eit anna motiv for å mobbe enn det etnisk norske gutar har

NRK Vestland skriver i dag om store utfordringer ved Fridalen skole I Bergen. Skolen har ca. 500 elever fra 1. til 7. klasse og omtaler seg selv som en flerkulturell skole. Men et varsel som kom ut før jul i fjor har blitt holdt hemmelig for offentligheten Veilede andre skoler ved behov; Skape nettverk med andre virksomheter; Tidligere har Rud deltatt i et nasjonalt prosjekt, språk åpner dører, som var igangsatt av Kunnskapsdepartementet (2007).NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) hadde ansvaret for noen av tiltakene i dette prosjektet.. Minoritetsrådgive Litteraturbasert undervisning i en flerkulturell skole : utfordringer og muligheter. Espevoll_Christer.pdf (2M) Forfatter(e) Espevoll, Christer; Utgivelsesdato. 2009 . Utgiver. Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier . Dokumenttype. Master thesis.

Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasseromme

Dagens foreleser er Kari Spernes. Temaet for pedagogikk 102 er den flerkulturelle skolen. Dette temaet skal vi ha over to dager. Onsdag: Grunnleggende begreper Migrasjon Identitet Kulturforståelse Innlemmingsstrategrier Foreldresamarbeid i en flerkulturell skole Fredag:- didaktiske utfordringer Synliggjøring av mangfold Holdningsskapende arbeid ----- Strategiplanen - Likeverdig opplæring i. - Slutt å si at det flerkulturelle er positivt - Problemet er når antirasister fra vestkanten kommer og forteller oss hva vi bør sette pris på, sier spesialpedagogen Ivar Morken Den flerkulturelle skolen i det flerkulturelle Norge; lærerens muligheter og utfordringer. Som lærere møter man ulike kulturer og holdninger i klasserommet, på samme måte som vi på høgskolen møter studenter som ønsker og har behov for en tydeligere innsikt i hvordan man skal omgås med og forstå dette kulturmøtet i skolen og samfunnet forøvrig

Lund - Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i

Her finner du som arbeider med minoritetsspråklige i kommune, barnehage og skole, ressurser og støttemateriell, filmer, veiledninger og regelverk Flerkulturell pedagogikk Gjennom denne kursrekka styrker du din kompetanse i å forstå og mestre pedagogiske utfordringer i flerkulturelle sammenhenger. Du kan ta alle kursene eller velge et enkelt kurs Samtidig er det utfordringer knyttet til å bruke vurderingsverktøyet, og dette skyldes blant annet mangelfull kompetanse i skolen når det gjelder andrespråkstilegnelse og vurdering av elevenes språkkompetanse. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring E-post nafo@oslomet.no Forskjellene som er beskrevet, var en av årsakene til at det ved en flerkulturell skole var ønskelig å implementere et systematisk arbeid knyttet til ord og begreper. En annen årsak var en økt bekymring knyttet til svake prestasjoner på obligatoriske kartleggingsprøver innenfor lesing, skriving og regning

Skolen trenger flerkulturelle lærere - Ytrin

Tema: Den flerkulturelle skolen. Fokus på innlemmingsstrategier, foreldresamarbeid og mangfold som ressurser. Ting vi tar som en selvfølge, feks matpakken, er uvanlig for mange innvandrere, og vi må være oppmerksomme på disse tingene. Det er viktig å innlemme nye elever, få dem til å føle seg som en av fellesskapet. Det er ulike nivåer På skolen jeg jobber, tilbyr vi Flexid til noen av ungdommene våre med minoritetsbakgrunn. Flexid er et kurs som retter seg mot ungdommer med flerkulturell oppvekst i Norge. Det handler om at det å ha røtter fra mer enn et land skal være en styrke og ikke en last. Jeg fikk selv være med å se kurset bli gjennomført for et par år siden

Vil gjøre skolen flerkulturell - på ordentlig. Skolen blir ikke flerkulturell før lærere og skoleledere slutter å se på minoritetselever som et problem. Virkelig flerkulturell blir den først når personalet ser på det språklige og kulturelle mangfoldet som det normale, som en naturlig del av fellesskapet Kriterier for en flerkulturell skole Tekst og redigering av Saleh Mousav Tema: En flerkulturell skole Fokus på grunnleggende begreper, migrasjon, kulturforståelse og identitet og sosialisering. En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som en ressurs Vi nærmer oss nå slutten på semesteret, men det er et par temaer igjen før den tid. En flerkulturell skole er en av dem. Kari Spernes står for den dobbelforelesningen som dette er.Vi startet med å se litt på hva det vil si å være en flerkulturell skole. Mange tenker at er det mange ulik Utfordringer. 04.04.2011 2011 Adopsjon Kan jeg utdanne meg til vernepleier og jobbe i land med ulike utfordringer, for eksempel g... 06.05.2014 2014 Hvilke utfordringer møter religionen islam i Norge? 18.04.2016 2016 Kultu

Utfordringer ved flerkulturelt arbeidsmilj lederkandidatkurs og en ressursgruppe på 15-20 medarbeidere med flerkulturell bakgrunn. - Vi har fokus på rekruttering av flerkulturelle på alle nivåer og satser blant annet på ledertalenter, opplyste Anita Walsøe Skolen møter utfordringer på en rekke områder. Noen utfordringer har direkte innvirkning på hvordan elever og ansatte har det i skolen, mens andre virker inn på skolens mulighet til selv å skape nødevendige endringer for at skolen skal kunne bli god for alle Det blir derimot ikke konkretisert og presisert hva som ligger i begrepet kulturarv eller en flerkulturell skole. Intensjonen med denne oppgaven er å finne frem til hva som menes med kulturarv og en flerkulturell skole, og hvilke utfordringer som finnes i forbindelsen med disse begrepene i skolesammenheng

Innvandring er ikke noe nytt i Norge. Jeg tror de fleste bergensere vil finne tilbake til innvandrerslekt hvis man går flere ledd tilbake. Vi lever i et flerkulturelt samfunn. Vi kan alle bidra i samfunnet ved å inkludere flyktninger og innvandrere i arbeidslivet, i nabolaget, i idrettslaget og i skolene. Dette er utfordringer vi møter daglig. Jeg håper denne bloggen kan diskutere dette. Flerkulturell skole. Rud er ressursskole for minoritetsspråklige elever. Det vil si at skolen blant annet skal: Initiere kompetanseutvikling innen opplæring av minoritetsspråklige elever både på egen skole og på andre videregående skoler; Veilede andre skoler ved behov; Skape nettverk med andre virksomheter . Publisert 07.06.2020 10.37 Mangfold i skolen og Mangfold i barnehagen er to bøker med tett sammenheng som utfyller og kompletterer hverandre.Vårt ønske er at bøkenes undertittel: Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet? i stor grad kan være en konstatering og ikke et spørsmål.Denne antologien henvender seg primært til praktikere og forskere i skolesektoren Dette er reelle situasjoner, begge hentet fra helsevesenet. Jeg kunne kommet med eksempler fra en rekke andre profesjoner, som opplever utfordringer rundt å håndtere mangfold. Kompetanse og bevissthet om mangfold vil være avgjørende for hvordan man håndtere dette, og det er avgjørende for opplevelsene til alle de involverte

Foreldre med flerkulturell bakgrunn kan bidra med mye, dersom de opplever støtte fra storsamfunnet. Disse foreldrene bør involveres mer av skoler og barnehager. Dette vil kreve at skoler og barnehager endrer måten å jobbe på, slik at disse foreldrene føler seg møtt Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, skoleledere, ansatte i PPT og andre som er opptatt av skolen i det flerkulturelle Norge. An-Magritt Hauge er førsteamanuensis og leder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Å være flerkulturell i Norge : Kulturforskjeller med unge

Opptak og adgangsregulering. Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.. Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.. Emnet inngår i 80-gruppen i pedaogikk og studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk har derfor fortrinnsrett til plasser på emnet Published version. Toggle navigation. nors

FLERKULTURELL UKE I BARNEHAGEN Vi dramatiserte en liten fortelling om en jente som ikke fikk lov til å gå på skolen fordi hun var jente. Vi kikket på vann som var skittent og vann som var rent. Vi så film om Jakob og Neikob som kunne være venner selv om de var ulike Flerkulturell oppvekst Opplevelsen av aksept og tilhørighet er viktig for alle mennesker. Flerkulturelle barn og unge kan streve ekstra med dette, men det er mye voksne kan gjøre for å hjelpe og støtte barna på en god måte Her finner du alt av informasjon om utdanning innen FLERKULTURELL PEDAGOGIKK - 15 SP (kurs).Studiet går under: Pedagogiske fag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 12 relaterte studier til utdanningen FLERKULTURELL PEDAGOGIKK - 15 SP (kurs) Ungdom med flerkulturell bakgrunn møter mange utfordringer: For eksempel krysspresset som oppstår når det forventes at du er «norsk» på skolen og jobben og iransk hjemme. Mange unge har problemer i forbindelse med tvangsekteskap. Mange forteller at de må prestere ekstra på skole og i arbeidsliv for å bli akseptert Flerkulturell sykepleie Sykepleiere trenger flerkulturell kompetanse Som sykepleiere møter vi hver dag etiske utfordringer i møte med pasienter med annen kulturell bakgrunn enn oss selv. Etik

Den flerkulturelle skolen i bevegelse - teoretiske og praktiske perspektiver har som mål å gi lærerstudenter et grunnlag for å møte kulturelt mangfold i skolen med trygghet og profesjonalitet. Boka er også aktuell for lærere som ser behovet for faglig utvikling i møtet med et mangfold av elever og foresatte i dagens skole Videreutdanningskurset Flerkulturell forståelse og kommunikasjon skal gi en bred innføring i ulike forhold som påvirker kommunikasjon på tvers av ulik kulturell bakgrunn. Studiet består av en felles del og en valgfri del, hvor deltakerne selv får være med og påvirke hvilke fordypningstema som skal tas opp.Fellesdelen består av følgende tema Litteraturbasert undervisning i en flerkulturell skole : utfordringer og muligheter . By Christer Espevoll. Get PDF (2 MB) Abstract. I denne avhandlingen undersøker jeg hvordan lærerne i tre.

flerkulturelle samfunn - Store norske leksiko

Flerkulturelle arbeidsplasser - både utfordringer og

- Alle barn bør gå på en flerkulturell skole

Kjøp 'Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn' av Therese Sand fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820228124 Skolen samarbeider sammen med Hauge og Skåredalen skole om dette, og har et prosjekt som blir kalt Inkluderende undervisning. Flerkulturell opplæring Austrheim skole er beriket med elever som har sine røtter fra andre land enn Norge Flerkulturell skole NYTT TEMA. Synes_jeg Innlegg: 19. 10.01.08 03:00. Del. Flere Oslo-skoler har nå over 90% elever med utenlandsk bakgrunn. Andelen øker for hvert år og det verserer en del forslag i media om hvordan dette mønsteret kan endres, bl.a. kom et forslag om å busse utenlandske elever til hvitere skoler andre steder i byen preview_COLOURBOX568096.jpg Foto: Colourbox Innvandrere utgjorde 12% av den norske befolkningen i 2014, og i 2012 hadde ca. hvert 4. barn (23%) en mor som ikke var etnisk norsk. Jordmødre og helsesøstre støter på sosiokulturelle utfordringer. Enkelte kvinner mener keisersnitt er den beste måten å føde på, mens andre ønsker at deres mødre skal være tilstede heller en

spesialpedagogiske utfordringer Seminar i regi av forskergruppen Inkludering og mangfold i anledning Det utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum . • Skolen «for alle» makter ikke å møte alle elever med «normalordninger», men må ha en del avviks- o En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som en ressurs. Kunnskapsdepartementet 2007. 20. april 2011 lejla80 Legg igjen en kommentar. Kategorier: Ukategorisert. Nylige innlegg. april. Å lede i fremtidens skole Skolens kjernevirksomhet er løst koblet til skolens formelle ledelsesstruktur. Det gjør at den skiller seg fra organisasjoner som i større grad kan styres gjennom relativt klare mål, forutsigbare prosedyrer og mer entydige forhold mellom årsak og virkning Inkludering i en flerkulturell skole : en kvalitativ studie av forståelsen av inkludering uttrykt i styringsdokumenter og blant lærer

Den største utfordringen i norsk skole er at for mange elever ikke lærer det de trenger for For det første vil det frata kommunene muligheten til å styrke skolene med størst utfordringer Gran skole har 98 prosent minoritetselever, og er omdiskutert. Men Luqman, Danny, Ali, Sümeyye og Lowam ville aldri byttet. - Vi er stolte av å gå her, sier de «Flerkulturell» er bare fornavnet i det vesle klasserommet på Nygård skole. På pultene sitter barn fra så forskjellige land som Liberia, Polen, Portugal, Spania og Irak. Noen elever har gått her bare noen uker, andre i et halvt år, skriver Bergens Tidende

Mangfald i skolen - NAF

 1. Flerkulturell kompetanse og forståelse. Fagskolen i Viken tilbyr i samarbeid med Strømmen videregående skole fagskoleutdanning i helsefag fordypning; Flerkulturell kompetanse og forståelse, som deltidsstudium over 1 år. Planlagt oppstart er høsten 202
 2. Jan Bøhlers bok «Østkantfolk» er en blanding av udokumenterte påstander og quick-fix-løsninger på utfordringer som burde angripes på en mer nyansert måte, skriver Cecilia Dinardi i dette innlegget
 3. Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole og får mye oppmerksomhet, både blant politikerne og i media. Selv om vi har sett en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene
 4. istrator. No comments. Innlegg. Av Athar Ali. Personer med Innvandrerbakgrunn i Norge kommer fra mer enn 200 land. Alle disse kulturene påvirker hverandre og fører til økt mangfold
 5. opplever skolen som en flerkulturell skole der mangfold er en naturlig del av skolens læringsmiljø, aktiviteter og innhold. får kjennskap til og erfaringer med de ulike språkene som er representert i elevgruppa. Læreren
 6. Kjøp 'Flerkulturell fellesskole, kompetanse i mangfold' av Janne Thoralvsdatter Scheie fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978827841891

Flerkulturell fellesskole Pedle

 1. Flerkulturell Skole » 4 unike treff Miland Skole. Milandvegen 58, 3658 Miland. 35 08 29 20. Mer info · Hjemmeside · Kart · Del av Tinn Kommune Barnehager og Skoler. Linderud Skole. Statsråd Mathiesens vei 27, 0594 Oslo. 22 72 60 00. Mer info · Hjemmeside · Kart · Del av Oslo Kommune skoler
 2. Litteraturbasert undervisning i en flerkulturell skole : utfordringer og muligheter.
 3. Hagaløkka skole ble høsten 2015 en pilotskole i Asker kommunes teknologi- og realfagssatsing, og deltar i det nasjonale forskningsprosjektet 1+1 . Dysleksi. Vi ble Asker og Bærums første dysleksivennlige skole i 2017. Fokusskole - flerkulturell opplæring på Hagaløkka skole

11.03.09: Den flerkulturelle skolen Line Gustavsen Blo

 1. oritetsbakgrunn strter med den førte undervisning
 2. En flerkulturell skole. Skolen i verden, verden i skolen. St. Eystein skole er en flerkulturell skole som har 15 nasjoner representert på skolen. Det har vært viktig for skolen å bruke dette som en ressurs. Det første året lagde elevene verdenskartet i keramikk som henger i inngangspartiet
 3. I dag fortsatte vi å snakke om flerkulturell skole. Vi snakka om de dagsaktuelle tema som f. eks. jordskjelv og Tsunami katastrofen i Japan og opprørene i Libya. Vi må tenke på de elevene som er kanskje berørte av dette og dette må vi ta hensyn til. For oss kan det virke fjernt men fo
 4. Skolen står overfor store utfordringer når den skal utdanne elever for et samfunn preget av stadige og raske forandringer forårsaket av globale og internasjonale forhold. Vi opplever omfattende migrasjonsprosesser (fattigdom, krig og konflikt), mens fremmedfrykt og motstand mot innvandring er økende i mange land
 5. Flerkulturell eller I media blir flerkulturelle skoler som regel omtalt som problemer eller utfordringer istedet for å se på ressursene som ligger der. Når kan et barn omtales som.

Utfordringer for ungdommer i det flerkulturelle miljøet

Flerkulturell? 21. september 2020 Torgeir Oma Legg igjen en kommentar Biting , kategorien som dette innlegget er plassert i, står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet fordi det også kan være substantivering av verbet å bite Hva gjør en skole til en flerkulturell virksomhet? Hun er tydelig på at en internasjonal uke med flagg og mat ikke gjør en skole eller barnehage til en flerkulturell organisasjon. Det er først og fremst innholdet i hverdagen og ikke ytre artefakter som definerer om en organisasjon er flerkulturell

Det nye kristendoms- og livssynsfaget tar ikke hensyn til at visse skoler har langt mer enn 50 prosent ikke-kristne elever. Dette blir en utfordring til kommunene og vil kreve nytenkning fra lærerne og skolepolitikerne Flerkulturell Friluftsfest - 8. september Flerkulturell Friluftsfest 2020 blir arrangert 8. september på Sognsvann. Flerkulturell Friluftsfest er en årlig fest for alle elever ved mottaks- og voksenopplæringsklasser i hele Oslo og Akershus, som arrangeres i samarbeid med mange ulike friluftslivsorganisasjoner Store problemer med mobbing og vold på «flerkulturell» skole i Bergen (+) Av. John M. Johansen - 17. juni 2020 | 14:01. Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix. annonse. Tweet. Share 848. Share. annonse. 17 av 42 lærere på Fridalen skole i Bergen varsler om omfattende problemer med ledelsen og miljøet for elever og lærere.

24.02.10: Den flerkulturelle skolen Helén Edvardse

«Flerkulturell kompetanse er evnen, viljen og kunnskapene som skal til for å komme godt overens med mennesker med ulik kulturell bakgrunn.» Psykologisk sett kan holdninger deles i tre deler, nemlig en følelsesdel, handlingsdel og kunnskapsdel Skole-hjem samarbeid: Flerkulturell virkelighet - Foreldrerollen i den . Skole-hjem samarbeid er en viktig faktor for elevenes læringsresultater og motivasjon. Det er mange faktorer som er viktige for at flerkulturell bakgrunn ; 4 Samarbeid mellom skole og hjem I en flerkulturell skole er oppgavens tema både relevant og dagsaktuelt Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Liland, Ragnhild. (2014) Å ta skikken dit du kommer Om praksiser og subjektivering i en flerkulturell skole. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Rapport/avhandling. Knutas. stengt skole til og med 13.april Regjeringen har bestemt at skolen fortsatt holdes stengt grunnet koronasituasjonen, og dette tiltaket gjelder foreløpig i perioden fredag 27. mars - mandag 13. april

Flerkulturell forståelse - Universitetet i Agde

Flerkulturell kompetanse er viktig i skolen DEBATT: Hvor er alle ansatte med minoritetsbakgrunn i den norske skolen? Hvorfor er andelen så lav, og hvorfor jobber vi ikke mer med å rekruttere disse STOR SKOLE: Fridalen skole har over 500 elever. Nå får skolens rektor hard kritikk i en tilsynsrapport. - Rapporten kan gi inntrykk av at skolen ikke gjør noe med skolemiljøet. Og det er en rimelig urettferdig konklusjon, sier Rune Monsen. Foto: Jannica Luot 4.1.3 Utfordringer- «så mye å lære seg» 4.3.3 Lokalmiljø, skole og dagens samfunn- «Fotball i bingen og i gatene» med flerkulturell bakgrunn få kunnskap om demokrati, konflikthåndtering og lærdom om omsorg og hensyn, nytten av å følge regler og retningslinjer,. Flerkulturell skole. Publisert: 11.03.2015 04.00.02. Oppdatert: 11.03.2015 04.00.00. Ottestad Rotary har møte i Bryggerhuset på Kjonerudtunet torsdag klokka 19.00. Professor Sidsel Lied ved Høgskolen i Hedmark er gjest og holder foredrag om «Den flerkulturelle skolen» Skolen har et stort uteområde som innbyr til ulike aktiviteter. Dette er viktig for oss. Åsenhagen skole setter arbeidet med et godt og inkluderende læringsmiljø som skolens aller viktigste oppgave, og vi skal kjennetegnes ved relasjonsbasert klasseledelse, autoritative voksne, entusiasme og raushet

Det flerkulturelle Norge: En skole med fokus på inkludering

Flerkulturell byggeplass - Utfordringer og muligheter . By Eirik Landsholm, Håvard Landsverk Grim and Morten Ianssen Mysen. Abstract. Den økende arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa siden EU- utvidelsen i 2004, førte til en større bruk av utenlandsk arbeidskraft på norske byggeplasser 17.02.10: Den flerkulturelle skolen (del 1) | Silje Grøtvedt Bevisstgjøring om kulturarv i en flerkulturell skole BARNEHAGEN I ET FLERKULTURELT SAMFUNN - ppt laste ne

Et flerkulturelt blikk på steinerskolen
 • By utenfor barcelona.
 • Hm rabatkode.
 • Taxfree schiphol.
 • Frühstück brunch erfurt.
 • Legge parkett mønster.
 • 60 talls sminke og hår.
 • Jahrmarkt schleswig holstein 2018.
 • Veivsensor bmw e46.
 • Iphone 5c 32gb weiß neu.
 • Jordan schuhe baby.
 • Rundballen wikipedia.
 • Fähre sizilien genua.
 • Jobba på restaurang under 18 år.
 • Beste freundinnen zeichnung.
 • Cube bikes werksverkauf.
 • Ilevollen sykehjem.
 • New zealand pronunciation.
 • Dahles auto fredrikstad audi.
 • Dominic purcell wife.
 • Minnie maus vorlage zum ausdrucken.
 • Face swap pictures.
 • Human development index.
 • Carpe diem motto.
 • Nederlandsk maler flamsk barokk.
 • Test fujifilm x100s.
 • Juegos para niños de primaria.
 • Sommer bergbahnen allgäu.
 • Den kompakte majoritet sitat.
 • How to take pc screenshot windows 10.
 • Flying culinary circus oppskrifter taco.
 • Fangstline.
 • Harry potter and the deathly hallows part 2 123movies.
 • Season 8 episodes the walking dead.
 • Newborn set stokke.
 • Bundesstelle für eisenbahnunfalluntersuchung.
 • Captain hook boat.
 • Stream transport funktioniert nicht.
 • Fotball em 1992.
 • Institutt for statsvitenskap.
 • Arbeidsreglement engelsk.
 • Koblingsskjema kontaktor.