Home

Hva er moralske spørsmål

Et spørsmål om moral - Forskning

Et spørsmål om moral Hva er moralsk rett å gjøre, Det er stor kulturell enighet rundt en mengde moralske standarder som for eksempel at det er «galt» å drepe og stjele. Men i en globalisert verden står vi også overfor nye komplekse moralske standpunkter som må tas Moralske spørsmål gir ekstreme svar Publisert søndag 09. desember 2012 - 05:00 Moralske avgjørelser blir tatt raskere, og er mer ekstreme, enn pragmatiske avgjørelser

Hva er god moral? De fleste er enige om at vi ikke skal lyve. Det er bare da moralske og etiske spørsmål gir mening. I tråd med dette forutsetter både livssynshumanismen og kristendommen at mennesket er et vesen som kan foreta egne, ansvarlige valg - og dermed har fri vilje Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».. Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst. Hva er moralske spørsmål. Her vil vi kort forklare hva moral og etikk er, hvordan moralske standpunkt Disse teoriene er nyttige refleksjonsverktøy når vi skal drøfte moralske spørsmål Moralske avgjørelser blir tatt raskere, og er mer ekstreme, Deltakerne skulle svare på 90 spørsmål hver - halvparten moralske, halvparten ikke Moralske spørsmål Eg har tilbrakt kvelden med den siste. Moralske normer. De moralske normene omfatter hva vi oppfatter som moralsk riktig eller ikke.De moralske normer har flere funksjoner, men den viktigste er kanskje at de skal beskytte og fremme verdiene vi tror på. Normene skal hjelpe oss å operasjonalisere verdiene

Moral er de normene, verdiene og holdningene som avgjør hva som er rett og galt eller godt og dårlig. Det er viktig å skille mellom en deskriptiv og en normativ bruk av begrepet 'moral'. I sin deskriptive betydning brukes moral om normene, verdiene og holdningene som faktisk aksepteres og forsøkes praktisert av et individ eller en gruppe. I en normativ betydning brukes moral om det sett av. Moralske holdninger er vel hva man mener er rett og galt. I de fire verdensreligionene samt i livssynshumanismen er det vel flere eksempler. Islam, kristendom og jødedom: regler om at du ikke skal lyve, stjele, være uærlig osv.(Les: de ti bud.) Det samme gjelder forsåvidt også livssynshumanismen. Den gylne regel går igjen i samtlige livvsyn Den er opptatt av deskriptive spørsmål og tar sikte på å beskrive hva som kan observeres, heller enn å besvare normative spørsmål om hvordan vi bør handle. Den deskriptive etikken studerer blant annet hvilke moralske regler som blir akseptert av ulike samfunn og kulturer, hvilke moralske beslutninger personer faktisk gjør, samt hva som er årsak og motivasjon til at vi gjør de. Moralske påstanders gyldighet er ikke absolutt. Moralske påstander holder relativt til ett parameter. En presis definisjon av moralsk relativisme fordrer svar på følgende meta-etiske spørsmål: 1. Hva vil det si at en moralsk påstand er gyldig? 2. Hva er forskjellen på relativ moralsk gyldighet og absolutt moralsk gyldighet? 3

Den viktigte forkjellen mellom moral og etikk er at Moral er et handlingmønter for grupper og Etikk er en gren av filoofi om innebærer å ytematiere, forvare og anbefale begreper rett og galt oppførel. moral Moral (fra latin: morali, lit. måte, karakter, riktig oppførel) er differenieringen av intenjoner, belutninger og handlinger mellom de om kille ut om riktige og de om er upaende Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2019/2020 Studiehåndbok Emner HHS Handelshøgskolen i Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsfag Faggruppe for filosofi Emnemappe - Filosofiske fag (ex.phil/fac.) FIL1001/1 Etikk og moralske probleme I 2008 intervjuet forskere i USA over 200 ungdommer om deres syn på moralske verdier. «Det som er nedslående, er hvor lite de tenker på og snakker om moralske spørsmål», sa David Brooks i The New York Times.De fleste mente at slike ekstreme ting som voldtekt og drap er galt, men utover det «var ikke moral inne i bildet, ikke engang når de tenkte på ting som fyllekjøring, juksing på.

- Her er det spørsmål om etikk og moral

Moralske spørsmål gir ekstreme svar - Forskning

14. mai 2020 kl. 15:41 Interessante moralske spørsmål. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor «De forbandede år» ble en publikumssuksess i Danmark tidligere i år Spørsmålet er om moral betinger en Gud. Må vi ha en utenforstående lovgiver for å finne ankerfeste for våre moralske føringer. Dersom moral ikke er diktert av Gud, men noe mennesker finner på underveis, blir moral en litt flyktig størrelse Det målet til Hursthouse er, er å vise at dydsetikken kan brukes til å finne løsninger på vanskelige moralske spørsmål. Før jeg går inn på innvendingene mot dydsetikken og Hursthouse sin argumentasjon for den må en vite hva de ulike teoriene omhandler: Deontologi: P1: En handling er rett hvis og bare hvis den er i overensstemmelse med en moralsk regel eller et moralsk prinsipp

Forskjellen på etikk og moral - Filosofi i skole

Etikk - Wikipedi

 1. e moralske oppfatninger objektive eller er de subjektive? Dette er spørsmål som mennesker har stilt, i ulike versjoner, gjennom hele sin historie og som er like aktuelle i dag. Disse og flere beslektede spørsmål tilhører den delen av filosofien som kalles etikk, eller moralfilosofi
 2. Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om livsstil og moralske verdier. Du blir kanskje overrasket over de klare svarene Bibelen gir
 3. Vi er også frie mennesker nok til å bestemme egne moralske prinsipper. I kants etikk er distinksjonen mellom det å handle av plikt og å handle i overensstemmelse med plikt sentral. Hva går denne distinksjonen ut på? Distinksjonen mellom å handle av plikt og å handle i overensstemmelse med plikt er i følge Kant motivasjonen bak handlingen

Hva er moralske spørsmål, i en normativ betydning brukes

Slike spørsmål kan være feilaktig kalt moralske spørsmål, men selve grunnen til at de eksisterer er fordi ulike moralske koder har ført til motstridende sett med etikk. Når underliggende moral er imot, prøver å definere en enkelt etisk kode lovlig eller individuelt er ekstremt utfordrende Moralske prinsipper er sosiale normer som indikerer hva folk skal gjøre eller hva de bør unngå. De bestemmer også hvilke tiltak som skal fremmes eller anerkjennes og hvilke som skal kritiseres eller straffes. Denne typen normer refererer til generelle spørsmål som kan ha søknad i meget varierte tilfeller Filmen spør noen grunnleggende og til slutt ganske ubehagelige moralske spørsmål om dagens amerikanske samfunn. Den andre filmen, Enemy er en adaptasjon av Jose Saramagos roman om en universitetsprofessor (Jake Gyllenhaal) som en dag finner ut at han har en identisk dobbeltgjenger (Gyllenhaal igjen) og han beslutter å blande seg i dennes liv med tragiske konsekvenser Dydsetikk fokuserer på motivet eller retter sagt, dyden bak handlingen, fremfor å prøve å lage regler for hva som er moralske handlinger. I dydsetikken er en handling riktig hvis en moralsk dydig person ville ha gjort den

Toner av tanker | Tanker

Et åpent spørsmål er et spørsmål som har et langt svar. Åpen spørsmål blir vanligvis bedt om å få vite meninger og ideer fra respondenten. De krever tenkning og refleksjon; et svar på et åpent spørsmål er ofte beskrivende og forklarende. Åpne spørsmål begynner vanligvis med ord som hvordan, hvorfor, hva, og beskriv Av den grunn er det å lære at en problemstilling er utformet som et enkelt spørsmål, ikke i samsvar med det akademiske nivået som kreves. De fleste klarer å formulere forskningsspørsmål, men det er ikke alltid forskningsspørsmålene henger logisk sammen med problemstilling, hensikt og mål

Sosiale og moralske normer - eStudie

moral - Store norske leksiko

 1. JEG LURTE PÅ HVA ER FORSKJELLEN MELLOM ETIKK OG MORAL! TAKK! HILSEN! IRAKER89 account_circle. SVAR. Besvart 03.03.2009 13:55:54. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Hei
 2. I en etikkrefleksjon er det den moralske kunnskapen og svaret på det etiske spørsmålet som er i sentrum. I veiledning, for eksempel vil et spørsmål om hva som er til pasientens beste ikke kunne besvares kun ut fra fakta om pasientens diagnose, behandlingsmuligheter og prognose
 3. Hva er egentlig den riktige norske betegnelsen på en spørrekonkurranse? Både det engelske lånordet 'quiz' og 'kviss' er korrekte skrivemåter i følge Språkrådet. (Sist oppdatert 07.10.2020 - Publisert 02.11.2017
Uke 23

Hva er godt (og vakkert)? Hvordan Hva dette innebærer vil selvsagt være et spørsmål om å anvende skjønn i de konkrete sammenhenger Alle forsøker å være moralske og etiske mennesker, og alle vil skape et godt samfunn. Det burde la seg gjøre å løse de uenighetene vi har oss imellom gjennom de virkemidlene det demokratiske. Hva er jeg? En barberer! 15. Takket være meg er det mulig å se gjennom vegger. Hva er jeg? Et vindu. 16. Klarer du å si navnet på tre påfølgende dager uten å nevne fredag, søndag eller onsdag? I går, i dag og i morgen. 17. Hvorfor flyr fuglene sørover om sommeren? Det er sånn ca. en million ganger lettere enn å gå! 18

Den Himmelske blogg: Nr

Hva er moralske holdinger? - Skole og leksehjelp

Etisk refleksjon er et av kjerneelementene i faget, og hvor elevene skal kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål. Etisk refleksjon gir mulighet til å håndtere store og små spørsmål, konflikter og utfordringer. Filosofiske tenkemåter gir elevene redskaper til å analysere argumentasjon og påstander Det man tar for gitt, er at vi skjønner hva vi mener når vi snakker om «verdier» og «etikk», og at dette er noe vi kan «velge», på samme måte som vi tror vi kan velge «livssyn» Moralske spørsmål for tenåringer Mye til irritasjon for mange tenåringer, og forferdelse for mange foreldre, tenåringer ofte møtt med et utvalg av moralske dilemmaer. Disse problemene kan variere fra å avgjøre på den riktige måten å håndtere komplekse interaksjoner med jevnaldrend Denne artikkelen er en oppsummering av en beskrivende studie om hva sykepleiestudenter opplever som moralske problemer på sykehjem og hvordan de velger å forholde seg til slike problemer. Alle de åtte studentene i studien reagerer på moralske problemer, men våger ikke å si ifra, blant annet fordi de er redd for å kritisere avdelingen

etikk - Store norske leksiko

 1. Det handler om å vise at man er interessert i å høre hva barna har å si og stille gode spørsmål, sier Schjelderup. Selvfølelse. Hun mener noe av de viktigste i danningsprosessen er å gi barna god selvfølelse — og at de gjennom den kan forstå både seg selv og andre. Hun lister opp noen viktige momenter i barns selvfølelse
 2. Samtidig er dette spørsmål som vi regner med at det finnes svar på. Når det gjelder hva i all verden som kan få et menneske til å gjøre det Breivik har gjort, så finner vi ikke svaret. For mange er nok ikke spørsmålet om Breivik er tilregnelig eller utilregnelig det mest sentrale, men om han er menneskelig, mener Skyberg
 3. Store spørsmål er Aschehougs nye læreverk i KRLE-faget, med tydelig fokus på fortellingen som didaktisk verktøy. Sammen med fagstoffet utgjør fortellingene en naturlig helhet og en godt balansert og engasjerende formidling av religioner, livssyn og etikk

Et første skritt i etisk debatt er ofte å komme frem til en beskrivelse av problemet som alle parter kan enes om, selv om de er uenige om hva som er det etisk riktige. Særlig er det viktig å få klarhet i om debatten handler om uenighet om fakta eller uenighet som skyldes ulike moralske og etiske vurderinger Kalenderen viser år 2086 når en utenomjordisk rase angriper Jorden med full kraft. Takket være heltemodig innsats fra den internasjonale flåtens kommandant, Mazer Rackman, slår vi invasjonsstyrkene tilbake. Men hva som er skjedd kan skje igjen og under ledelse av oberst Hyrim Gradd (Ford), trenes smarte ungdommer opp til å bli essensielle brikker i krigen

 1. moral et produkt av
 2. Spørsmålet om hvorvidt dataspill har en moralsk uheldig side kan ses ut fra et eksternt og et internt perspektiv. Det eksterne perspektivet er om spilleren sett utenfra blir påvirket på en uheldig måte av å spille dataspill, mens det interne er om det er mulig å gjøre moralsk klanderverdige eller prisverdige handlinger når man spiller
 3. Den første var jeg inne på allerede i avsnitt , nemlig at moralske vurderinger forutsetter et utgangspunkt i oppfatninger av hva som i følge vår natur er godt eller mål-i-seg-selv. Uten mål-i-seg-selv gir ikke spørsmål om godt og vondt noen mening, og mål-i-seg-selv gir selv ikke noen mening utenom en livsform i en verdensorden, som må være en konkret livsform i en konkret verdensorden

Moral vs. Etikk - Hva er forskjellen? - Forskjellige ..

tilnærming til moralske spørsmål. Når vi driver med etikk, reflekterer vi over rett og galt på en systematisk måte. Det er ikke vanlig høyt-tenkning, men resonnementer eller diskusjoner som følger en viss framgangsmåte, ofte med referanse til etiske teorier eller prinsipper. Moralen forteller oss hva som er riktig og hva som er galt Andre filosofiske spørsmål er knyttet til mening og hva det vil si å være menneske. Hva er meningen med livet og, hva er egentlig et liv er filosofiske spørsmål som ofte har vært stilt. I dag er mange filosofiske spørsmål knyttet til hvordan vi skal leve sammen i og innenfor en stadig mer sårbar natur Hva er det du ikke klarer?» Dette spørsmålet er ikke nødvendigvis laget for å finne ut akkurat HVA dine svake sider er. Det blir heller stilt for å finne ut hvordan du reagerer under press, hvordan du reflekterer over deg selv, og hvordan du er i stand til å behandle et så direkte spørsmål. Det beste du kan gjøre er å puste dypt. Er moralske lover objektivt virkelige? Den moderne verden har i stor grad forkastet tanken om at det eksisterer en objektiv morallov som gjelder for alle mennesker. Den følgende artikkelen vil forsøke å godtgjøre at en slik objektiv naturlov eksisterer Men han kan utrette mirakler. Det hele handler om hva man tror på. Kritikerne av Håtveit og NLA tror åpenbart på en gud som kan endre mening i moralske spørsmål. Mirakler er det verre med, og det er tydelig for enhver som vil se, at den nye tid henter sin inspirasjon fra mennesket selv

FIL1001/1 Etikk og moralske problemer / Emnemappe

Det er en utbredt antagelse at det i et demokrati er en borgerplikt å bruke sin stemmerett, og at flest mulig borgere bør delta i demokratiske valg. Flere stater, som Australia og Belgia, har til og med innført en eller annen form for juridisk stemmeplikt. Samtidig viser en rekke empiriske undersøkelser at en overraskende høy andel av velgere er inkompetente på det politiske området. Hva er egentlig forskjellen på en gåte og en quiz. Vel, både gåter og quiz er jo oppgaver som består av spørsmål og svar. Begge kategorier er ment som en spørrelek, og begge er ment for å gi hjernen litt å arbeide med. Så som du skjønner er det mange likheter mellom gåter og quiz Viktigere enn spørsmålet om hva det onde er, er spørsmålet om hvorfor vi gjør det onde. Det korte svaret er at vi gjør det av mange ulike grunner, fra de rent egoistiske til de uegennyttige. Det alle grunnene har til felles er at bare forestillinger om noe som i en eller annen forstand er godt kan motivere oss til handling

Moralske verdier som gjør livet rikere - JW

 1. Hva betyr denne setningen?, Hvorfor gjør denne personen slik?, Hva mener den personen når hun sier det? er eksempel på spørsmål som bare forholder seg til teksten. Om punkt 3 Ikke-filosofiske spørsmål har et konkret og bestemt svar som vi kan komme fram til enkelt (kikke ut av vinduet, slå opp i leksikon osv.) eller etter hardt arbeid (forskning, lesing, reising osv.)
 2. 10 spørsmål med svar i kategorien Hva betyr ordene. Quiz spørsmål og svar Test deg selv og se om du vet hva alle de forskjellige ordene i quizen betyr
 3. Hei! Kan noen forklare enkelt hva konsekvensetikk, pliktetikk, moralske holdninger og ansvarsetikk er? Mvh Hans Eri
 4. Hva er et hypotetisk spørsmål? En hypotetisk spørsmål er en som omhandler hendelser som kan muligens skje, snarere enn hva som har eller har faktisk ikke skjedd. Å begrense antall mulige svar, spørreren stiller vanligvis opp imaginære parametere, slik som Hva ville skje hvi

Selv om det er høyst uklart om det finnes personer som er moralske eksperter, forventes det at disse komiteene skal bidra med en eller annen form for etisk ekspertise inn i styringssystemet. På denne bakgrunn er det mange interessante spørsmål som kan stilles om etikkomiteens rolle og legitimitet KOMMENTAR: Konkursofrene i byggebransjen Lovløse tilstander i byggebransjen - Obos har det moralske ansvaret. Grendelaget satt igjen med millionregningen da Obos-selskapet som skulle hjelpe dem valgte en dårlig leverandør, mens stillasutleieren og en rekke leverandøre kan se langt etter pengene sine Hva var utgangspunktet ditt for å ta doktorgrad på temaet etiske vurderinger i hverdagsmedisinen? - Jeg tror at hvis vi som leger kan ta innover oss at vi faktisk gjør disse moralske overtrampene, er det et steg i riktig retning, noe som kan gå utover både tid og faglige rammer. Spørsmålet er:. Hva er viktigst for våre moralske vurderinger, følelser eller fornuft? Drøft dette spørsmålet med utgangspu nkt i minst tre av de følgende; Aristoteles, Hume, utilitaristene og Kant. Relevant pensumlitteratur: Dybvig og Dybvig: kap. 3, kap. 9 (særlig s. 230-7), kap. 10 (særlig s. 255 - 263) og kap Hva er fordelene ved å bruke Arbeidsplassen? På Arbeidsplassen finner du brukervennlige, sikre tjenester, fri for kommersielle interesser. Tjenestene har cirka 700 000 unike brukere i måneden. Hver dag åpner arbeidsgivere rundt 8000 CV-er, og det kommer 45 000 nye stillinger hver måned

Språk er makt og på et vis styrende for hvordan vi oppfatter virkeligheten. Det er derfor viktig at vi er bevisst hvordan ytringer, språk og ord påvirker oss i hverdagen. Hva er greit og hva er ugreit? Spørsmål: Hva er hatytringer? • To og to skriver ned stikkord sammen. • Felles oppsummering på tavla. Læreren korrigerer Variabel v205: V206 Syn på NRKs behandl av moralske spørsmål Tekst før spørsmål. En sak som stadig blir diskutert her i landet gjelder den måten moralske spørsmål er blitt behandlet på i enkelte programmer i radio og fjernsyn Ett spørsmål er alt som kreves for å finne din Net Promoter Score - og den er lett å beregne. Med Net Promoter-malen kan du konfigurere og sende undersøkelsen på bare noen minutter. Målbart. Ledelsen kan se hvordan selskapet yter med en enkel målemetode. NPS innfører felles terminologi som er lett å forstå for alle; Standardisert Moralske spørsmål Eg har tilbrakt kvelden med den siste filmen til Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. Kort fortalt handlar filmen om dei to unge, amerikanske venninnene Vicky og Cristina, som reiser til Barcelona for å tilbringe sommaren

Originaliteten er daud

I lovverket er pasientautonomi blant annet betinget av samtykkekompetanse. Man har således i utgangspunktet en betinget rettighet - og spørsmålet som da følger er om man kan legge moralske kriterier til grunn, det vil si om vi kan vurdere de valg som tas, om de er av en slik art at man fratar pasienten retten til å bestemme over seg selv Hva-er.no har som formål å assistere læreprosessen ved å beskrive begrep på en allmenn måte som folk flest kan forstå. Enten det er gamle filosofiske spørsmål som har trøblet mennesket i tusenvis av år, eller nye moderne begrep om teknologiske nyvinninger, vil dette nettstedet forsøke å forklare begrepene på en best mulig måte Dette er en morsom quiz med spørsmål og svar. Det er en lett blanding av kategorier hvor de morsomme quiz spørsmål er gitt først mens svaret er gitt i kursiv. Noen spørsmål har også svaralternativer. Den er pakket full med litt mer morsomme spørsmål til quiz som ofte er litt på kanten og einer seg derfor best til voksne Spørsmål for å hente frem alternative tanker • Når du er mer vennlig overfor deg selv • Når du ikke er så trist - hva gjør du med de vonde eller negative tankene da? Spørsmål som kan stimulere til god indre dialog Presisjon: • Kan du gi et konkret eksempel på. Her får du 30 gode Kahoot spørsmål som du kan bruke på festen din. Riktig svar er markert. 1. Hva finner du på Henry Ford museum i Detroit? Svar 1: Kronen til Aleksander den store. Svar 2: Thomas Edison sitt siste pust. Svar 3: Pennen til Albert Einstein. Svar 4: Brilleglassene til George Washington. 2. Hva betyr ordet «idiot» opprinnelig

Spørsmål: Hva er den største forskjellen på farens og sønnens opplevelse av Spørsmål: Hva sier dette om Pis forhold til naturen og religion? Da han og Richard moralske verdivalg og etiske begrunnelser står sentralt. Området omfatter også holdninger og aktuelle etiske problemstillinger i barns og unges liv, i lokalsamfunnet og. Spørsmål er en sentral del av Stortingets kontrollvirksomhet, høre hva statsråden mener om saken og om departementet har tenkt å gjøre noe med den. Spørretimen er preget av korte replikkvekslinger, og er ikke gjenstand for ordinær debatt. Det er to typer spørretime Påsken er tiden for å gjøre noe hyggelig med familien. Kos dere med grove vafler, kakao og påskequiz. 64 spørsmål fordelt på 8 kategorier. Svarene ligger under hver kategori

Interessante moralske spørsmål - NRK Kultur og underholdnin

Overgrep.no er en informasjonsside med spørsmål og svar om voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du alt du trenger å vite om anmeldelse, rettsak og du kan også stille oss spørsmål anonymt Her får du svar på en del ofte stilte spørsmål angående tilsynsbesøk. Disse er delt inn i tre kategorier: elektrisk utstyr, elektriske anlegg og om DLE. Elektrisk utstyr Elanlegg Det lokale eltilsyn (DLE) Vi anbefaler også informasjon om: Normer og standarder Oprift på internkontroll Elsikkerhet for rørleggere Hva kan ufaglærte gjøre i egen bolig? Tilsyn [ Hva er viktig for deg. Når mestring er målet er det et spørsmål som er viktig å stille: «Hva er viktig for deg?» Det handler om å møte pasienter/brukere med respekt og en lyttende holdning. I dette arbeidet er det essensielt å kartlegge hva personen opplever som viktige aktiviteter i sitt liv og hvordan tjenesten kan tilrettelegges. Mange nettsider inneholder bare en liten teoritest, men her får du en gratis teoriprøve med 45 spørsmål, akkurat slik det er på den ekte teoriprøven hos Statens vegvesen.Ta den gratisprøven under for å se hvordan du ligger an i løypa; den kan gi den en pekepinn på om du er klar til den teoretiske førerprøven, eller om du må øve mer. Når du har fullført 45 spørsmål, får du.

Moral & Etikk | eStudie

Her er 12 vanlige spørsmål: Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 25. januar 2008, 09:20 Hvilken arbeidsmessig tilknytning har det vært mellom kandidaten og referansen Det er et lederansvar å følge opp alle medarbeidere. Noen ganger må atferd rettes opp. Når dialog og veiledning ikke bidrar til å at situasjonen endrer seg, har du som leder ansvar for å følge opp den enkelte på en mer systematisk måte Deontologien er på sin side opptatt av regelfølging og overholdelse av de primære moralske pliktene og prinsippene. Spørsmål som naturlig byr seg frem, er hvordan man kan vite at hva som skaper mest mulig nytte/lykke, eller hvordan man kan bedømme hvilke moralske rettesnorer som er rettmessige når ulike samfunn opererer med ulike normer 10. Hva er de tre hovedfaktorene dere vil legge vekt på for å bestemme hvem som er riktig person til denne stillingen? Dette spørsmålet bør du stille mot slutten av intervjuet, slik at intervjueren kan bruke noe av det du har vist at du kan tilby som utvelgelseskriterier

#21 - Den moralske motorveien Webpsykologe

Dette er spørsmål man burde sitte igjen med etter et første intervju, og da kan andregangsintervjuet være en fin plass å stille disse. - Husk at du også skal se om dette er rette stillingen for deg og at intervjuet ikke bare er en «salgsprosess» av deg selv, forteller Marstrander Enten det er en venn, kollega eller bare noen du vil bli litt bedre kjent med. Noen ganger kan det være vanskelig å knytte en forbindelse til mennesker. Her er 200 spørsmål for å bli kjent med noen bedre Spørsmål om framskritt I LØFT er tanken at man skal undersøke de framskrittene man gjør, utforske de løsningene man prøver på og analysere det som er blitt bedre. «Hva er blitt bedre?» er et sentralt spørsmål å stille, og gjennom dette ønsker man å vende oppmerksomheten mot det som faktisk fungerer godt Hva er noen av fordelene med åpne spørsmål? Respondentene dine kommer som regel til å overraske deg. Selv om du tror du har laget en flott spørreundersøkelse som kommer til å samle inn all den viktige informasjonen, kan du likevel avdekke noe nytt ved å stille et siste åpent spørsmål

Eksamen 2017, spørsmål og svar - Examen philosophicum

Sjekk hva som er reglene i din bedrift. Ansatte i privat sektor er også omfattet av skattebestemmelsene på området. Kommunal sektor er ikke omfattet av avtalene. De har egne reiseregulativer som har henvisninger til statens reiseregulativer. Spørsmål om kommunenes reiseregulativer må rettes til KS (Kommunesektorens organisasjon) Er spillfigurer moralske? spiller vi spill. Noen ganger spiller vi rollespill, og noen ganger har rollespillene virkelige konsekvenser. Et spørsmål som dukker opp er for eksempel om det ville være - Jeg tror folk håndterer denne doble standarden helt utmerket, og vet hva som er lek og hva som er virkelighet. Vår praktiske. Spørsmål 1: Hva er det første jeg må gjøre etter et dødsfall? Svar: Når noen dør, må melding om dødsfallet sendes til retten. Dette blir som regel gjort av et begravelsesbyrå som melder dødsfallet på vegne av de etterlatte. Begravelsesbyrået kan også hjelpe deg med det praktiske rundt dødsfallet Spørsmål om karrieren din. 11. Fortell om ting som har påvirket deg til valg av karriere? 12. På hvilket tidspunkt valgte du denne karrieren? 13. Hvilke mål har du satt for karrieren din? 14. Hva mener du er viktig for å bli suksessrik innen dette karrierevalget? 15. Hvilken egenskap vil du si er din sterkeste for å bygge en karriere? 16

Religionens rolle i moralske spørsmål. I DE senere år er de forskjellige religioners syn på utukt, ekteskapsbrudd og homoseksuelle handlinger blitt totalt forandret. Bladet Time sier om en melding fra den forente presbyterianske kirke: «Meldingen taler om 'eksepsjonelle omstendigheter' som kan gjøre ekteskapsbrudd berettiget: . . En mal for gjennomføring av 2. gangs intervju i rekruttering. Det er bemerkelsesverdig hva man kan lære om en kandidat ved kun å stille det grunnleggende spørsmålet i hjemmeleksen og deretter følge opp med spørsmålet som tar utgangspunkt i kandidatens største prestasjon Når ungdom får stille spørsmål helt anonymt, er det dette de lurer p Ønsker man imidlertid et innblikk i hva ungdommen er opptatt av, tenker på og bekymrer seg for,.

Hva er moral? - Civit

Noen ganger virker det som en får helt ulike svar fra forskere avhengig av hva slags forskere en spør. For å sette galskapen i et tverrfaglig system vil vi i denne spalten stille det samme spørsmålet til tre medlemmer av Akademiet for yngre forskere, fra ulike fagdisipliner.. Flere spørsmål - og ikke minst svar - finner du her Hva er viktigst - det moralske eller det religiøse? Tilbake Jesus samler alle Guds bud, ja endog alt hva loven og profetene innebærer, i et eneste bud: Alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Matt.7,12. Dette budet er også kalt Den gyldne regel Innhold Ofte stilte spørsmål om fagprøven. Her har vi samlet en rekke spørsmål som vi ofte får fra lærlinger rundt forberedelser og gjennomføring av fagprøven, og hva som skjer når du har bestått eller ikke Vi er digitale kreasjoner av en rase romvesener med superkraftige datamaskiner. Det er en interessant teori, men spørsmålet blir: Hva er virkelighetens natur? Det finnes to brede, mulige svar, selv om bare ett er rasjonelt. Den første er at universet - og alt som er i det, også vi - bare er til Spørsmål og svar om kjøretøyforsikring. Velg kategori. Vilkår og dekning. Vilkår. Kan man kjøre traktor når førerkort for bil er inndratt? Hva gjelder når bil og henger blir totalskadet? Hva må til for å tegne flåteforsikring? Hva skjer hvis jeg graver over en kabel

Finnes det moralske sannheter? - Universitetet i Berge

Spørsmål spiller en viktig rolle i mange veiledningssamtaler. Samtidig er det en kunst å kunne stille spørsmål på en god måte. Lauvås og Handal (2000) er opptatt av at veileder ikke bør stille for mange spørsmål. Stiller man for mange spørsmål risikerer man at samtalen får karakter av utspørring, i verste fall et forhør Det er mange som er usikre på hvilke spørsmål de kan få til en muntlig eksamen. Som regel er det faglæreren din som stiller spørsmålene, og i tillegg er det en lærer fra en annen skole som både stiller spørsmål og vurderer svarene dine Som ledere er vi avhengig av å ha god dialog med medarbeidere og andre for å kunne skape gode resultater. Spørsmålene vi stiller og måten vi kommuniserer på, gjør imidlertid at vi ofte sliter med få i gang en god kommunikasjon DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser. Svar er utarbeidet av advokatfirmaet Kluge. DelRett drives av Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT og Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Her er ett-hundre quiz spørsmål med svar i kursiv. Quizen er delt opp i 9 deler med forskjellige temaer, slik at alle kan være med uansett hvilken interesse de har. Denne siden er fylt med gode spørsmål til quiz som er til alle settinger og passer godt til både barn, ungdom og voksne Hva er genmodifiserte organismer (GMO)? Genteknologiloven definerer en genmodifisert organisme (GMO) som en organisme som har fått endret sitt arvestoff ved hjelp av genteknologi. Genteknologien har endret seg mye siden loven ble til, og det er derfor flere eksempler på teknologier som kan falle både innenfor og utenfor definisjonen Hva er et offentlig sted? Kan to store familier møtes? Her er 12 spørsmål og svar om koronareglene. Forvirret av de nye koronareglene? Her svarer kommunen. Regelen er at man skal bruke munnbind innendørs på offentlig sted der man ikke kan holde en meters avstand

 • Kristen bell movies.
 • Toalett wiki.
 • Replensmd.
 • Vw golf 8 gti.
 • Test kia soul 2018 norge.
 • Vondt på baksiden av kneet.
 • Lie nielsen chisel set.
 • Komfyr best i test 2017.
 • Lebenshilfe jena.
 • Livsløgner artikkel.
 • En dråpe zalo i oppvaskmaskinen.
 • Hva er fdv dokumentasjon.
 • Mischlingshunde berlin.
 • Freedom of the seas barcelona.
 • Gråekorn.
 • Depeche reload kritik.
 • Ios 11 schriftart ändern.
 • 3 måneders værvarsel.
 • Biljardklubb trondheim.
 • Gardisten instrument elgitarr.
 • Beste filmer hbo nordic 2018.
 • Daenerys targaryen brother.
 • Kartbahn riesa.
 • Tramagetic rus.
 • Wie groß können ratten werden.
 • Carl jung ion.
 • Xray hack download 1.11 2.
 • Læringsverkstedet fetsund.
 • Wohnungen wels willhaben.
 • Pınar tevetoğlu instagram.
 • Knm uller.
 • Norderney lippestr. ferienwohnung.
 • Slitasjemerker dekk.
 • Space shuttle rocket.
 • Studentenwohnheim paderborn preise.
 • Fakta om boksing.
 • Antal donorbørn i danmark.
 • Tepper grønland.
 • Installere idtv canal digital.
 • Pride prejudice zombie.
 • Segmentering av markedet eksempel.