Home

Nynorsk og svensk

Tross alt er svensk hans andrespråk. Og han har langt mer praktisk bruk av det enn av «nynorsk». Og svenskene er en av de største innvandrergruppene i Norge Nynorska - svenska ordbok online på Glosbe. Bläddra 31 161 fraser och 35 658 färdiga översättningsminnen. Gratis Norsk-svensk ordbok. Vår norsk-svenske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk til svensk eller fra svensk til norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk Blant annet kan genusforskjeller forklares med at det gjelder ulike genustilordningsregler i nynorsk og svensk. Det kan også forklares med at det er felles regler som gjelder, men at de har ulik gjennomslagskraft i varietetene. Det kan også være at felles regler ikke dekker nøyaktig den samme gruppa av ord i nynorsk og svensk I den danske og den norske bokmålsversjonen er det berre 27 (må sjekkes når den er på plass), medan det i den nynorske versjonen er 40! Årsaka til skilnadane er dels at fleirtalsendinga i substantiv ofte er -ar (som i svenskar og danskar) og dels at ein kan velja å la infinitivsforma av verba på nynorsk enda på -a (som i tala) i staden for -e som i bokmål

Bokmål og nynorsk - eller svensk? - Dagblade

 1. En nordmann vil utvilsomt merke likheten mellom svensk og nynorsk på dette området, noe som letter vår forståelse, men for en svenske som ikke har slike assosiasjoner å bygge på, vil de norske bokmålsendelsene skape større problemer fordi de avviker systematisk fra hans egne former. Ordforrådet
 2. Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå.
 3. Ofte har dansk og norsk felles ord, mens svensk har eit anna. Det kjem mellom anna av den nære kontakten mellom Noreg og Danmark gjennom handel og union. Alle språka har teke opp ord frå nedertysk, men har i ein del tilfelle valt ulike ord
 4. Googles kostnadsfrie oversettelsestjeneste oversetter ord, setninger og nettsider umiddelbart mellom engelsk og over 100 andre språk
 5. også på nynorsk. Vi har fem oversettelser av også i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 6. Både svensk og norsk bokmål har ord med stum h. Flere av ordene i dansk og norsk bokmål er like, mens mange ord i svensk er de samme som i nynorsk. Dette gjelder for eksempel setning på norsk bokmål og dansk, der man på svensk og nynorsk bruker me(i)ning

Nynorsk er eit norsk skriftspråk som høyrer til dei vestnordiske språka i den germanske språkfamilien. Nynorsk og bokmål er dei to skriftspråksvariantane av norsk. Nynorsk blir nytta av om lag 600 000 personar i Noreg i dag. Det står sterkt i massemedium, i offentleg forvaltning og i kyrkja. Det har ein trygg posisjon i skuleverket, men er lite brukt i det private næringslivet Svensk (svenska) høyrer til språkgruppa nordiske språk, som er ei undergruppe av den germanske greina av den indoeuropeiske språkfamilien.Såleis er svensk nærast i slekt med, og i dei fleste fall gjensidig skjønleg med, dansk og norsk. Svensk, dansk og norsk bokmål blir historisk sett rekna som austnordiske språk, medan nynorsk saman med færøysk og islandsk høyrer til dei. Norge har vært i union med både Sverige og Danmark. Hvorfor mener dere da at svensk er bedre (det ligner mest på nynorsk), mens alt som kommer ifra Danmark er fy? Hvordan har all danskspråklig påvirkning blitt så forferdelig - Vi var jo tross alt nylig i union med Sverige, så man skulle tro at nasjonale nordmenn dermed ville mobilisere noe avsky overfor deres språk Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her Svenske mediers uvitenhet om norsk historie og kultur stikker så dypt at landets ledende avis kan sette grunnløse analyser og revisjonistisk historieforfalskning på trykk

Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90% av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer).Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten.Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene, et kontinuum av mer eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia Svensk - norsk nynorsk ordbok online på Glosbe. Bla 31 337 setninger og 35 658 oversettelsesminner. For gratis Norsk nynorsk - svensk ordbok online på Glosbe. Bla 31 161 setninger og 35 658 oversettelsesminner. For gratis

Nynorska-Svenska Ordbok, Glosb

 1. Wiktionary på nynorsk (dugnadsbasert ordbok) Flerspråklige ordbøker fra norsk. ISLEX (ordbok fra islandsk til norsk, dansk, svensk, finsk og færøysk) Retskrivningsordbogen (moderne dansk) Den Danske Ordbog (moderne dansk) Ordbog over det danske Sprog (historisk dansk ordbok) Svenska Akademiens ordböcker (moderne og historisk svensk
 2. Frå latin, engelsk, islandsk og svensk I Nynorsk salmebok var like mange salmar omsett frå islandsk som frå engelsk. TekstARVE BRUNVOLL Dei nye salmane Men no til det som er mi hovudinteressse spørsmålet om nynorsk salmeomsetjing, historisk og aktuelt, og med omsyn på framtida åt nynorsk salmesong i det heile: I utgangspunktet hadde eg den [
 3. Språkverkstaden har levert omsetjings- og språkkonsulenttenester sidan 1997. Vi held til på Bryggen i Bergen og tilbyr profesjonell omsetjing til og frå nynorsk, bokmål, engelsk, tysk, dansk og svensk. I tillegg les vi korrektur på og språkvaskar tekstar av alle slag. Klikk i menyen ovanfor for å lese meir om oss og tenestene vi tilbyr

Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk No one knows the thug life as me #Snus #Tuborg. Blog. Nov. 2, 2020. Lessons from Content Marketing World 2020; Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stres : nynorsk språk og litteratur nynorsk språk og litteratur / nynorsk rettskriving nynorsk rettskriving / nynorsk salmebok nynorsk salmebok // som bruker nynorsk (I,1) nynorske parallellklasser nynorske parallellklasse Nynorsk (før 1929 kaldet landsmål) er siden 1885 en af to ligestillede former for norsk skriftsprog; den anden er bokmål.Nynorsk er udviklet af forfatteren og sprogforskeren Ivar Aasen i 1800-tallet med det formål at forene norske dialekter i et fælles sprog. Siden 1980 har minimum 25% af al offentlig information skullet udarbejdes på nynorsk

Norsk Ordbok - ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet - gjev ei uttømmande framstilling av ordtilfanget i dei norske dialektane og det nynorske skriftspråket. Under oppslagsorda finn du informasjon om ordtydingar, dialektformer, grammatiske opplysningar og opplysningar om ordhistorie Oversettelsen av ordet nynorsk mellom norsk, engelsk, spansk og svensk ñ í ü æ Nynorsk skrives i dag av 10-15 % av befolkningen.[1][2] Skriftnormalen har to nivåer: hovedformer som skal brukes i lærebøker og av det offentlige (læreboknormalen), og sideformer som tillates i elevarbeider og offisielt regnes som korrekte Allkunne - levande leksikon. Allkunne er eit kvalitetssikra digitalt oppslagsverk på nynorsk. Alle tekstar er vurderte redaksjonelt og språkvaska

Bokmål-svensk ordbok DinOrdbo

 1. Nynorsk ordliste med skrivereglar. I ordboka har vi ført opp bøyingar til substantiva, adjektiva og verba, og ordforklaringar fins til dei fleste oppslagsorda. Det er lagt vinn på å få med nye og aktuelle ord. Inneheld meir enn 45 000 oppslagsord og uttrykk
 2. Rundt 1200 eventyr, segner, fablar, skrøner og andre forteljingar på nynorsk, 35 eventyr på svensk og 17 på dansk (2018
 3. Og er det viktig å at epoken og dialekten heter nynorsk så tror jeg at skriftspråket nynorsk tåler et nytt og anna navn, men neida. Vi kjører på med nynorsk. Hvordan er det om nye 15 år? Da er det vel en ordklasse som heter nynorsk. Kanskje hankjønn har blitt nynorsk. Kanskje alle kategorier er oppheva. Alt er nynorsk. Til og med.
 4. Litt over 1200 eventyr, fablar, segner og historier på nynorsk, 35 soger på svensk og 17 på dansk (2018). Ordspråk og anna er her også. — Nynorsk 2012 er følgt. Lenka 'Seksjon' øvst og nedst på mange sider syner kor sida er plassert nedanfor. Tal bak 'Seksjon' syner meir
 5. igrammatikken har vi samla dei viktigaste reglane du må kunne for å bli ein meister i nynorsk. Lukke til! Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot elevar i den vidaregåande opplæringa

Genus i nynorsk og svensk : en kontrastiv studi

Land og nasjonaliteter Litt eller lite? Mange eller mye? Mennesker, personer eller folk? Tro, synes, mene eller tenke? Tall og matematikk Være, bli, ha, få Forkortelser How to use your dictionary Uttale [Pronunciation] Noen generelle uttaleregler Norwegian vowel chart Some silent letters Andre tema [Other topics] Capital letters Fra svensk. Informasjon om koronaviruset covid-19. Koronavirus. Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset

INNHOLD

Svensk - Språkråde

Digitalarkivet er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Digitalarkivet er gratis å bruke og tilgjengelig for alle Norsk (bokmål, nynorsk) er i likhet med dansk, svensk, islandsk og færøysk et nordisk språk som hører til den germanske språkgrenen. Snakkes av 5 millioner i Norge, der det er offisielt språk. To språkformer (målformer), bokmål og nynorsk

Velkommen til kryssord.org. Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre øverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre nederste felt. I høyre nederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver Omsetjing til og frå nynorsk. Etter nynorskreforma i 2012 har etterspurnaden etter omsetjing mellom bokmål og nynorsk auka betrakteleg. I dag er mange offentlege etater forplikta til å omsette materiale til nynorsk, men stadig fleire bedrifter veljer no å gjere dette utan oppfordring Ho er tufta på tanken om at nynorsk er eit eige, sjølvstendig språk på lik line med andre normalmål. Ordlista vil bøta på den forvirringa som rår om korleis nynorsken skal sjå ut, og tilbyd ei einskapleg norm som det er råd å læra og nytta. Ordlista er på om lag 38 000 ord og gjev det sentrale ordtilfanget i moderne nynorsk Han talte mot nynorsken og for det språklige sambandet med Danmark. - Han ville ikke engang hilse på målfolk, sier Lomheim. den svenske forfatteren Henning Mankell,.

Den norsk-svenske samtalen - Aftenposte

 1. Utgiver: Romerikes Blad AS; Ansvarlig redaktør: Magne Storedal; Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Kontakt kundesenteret: 32 27 70 07; Tips redaksjone
 2. Norsk: ·ironisk, markerer lett spott Ha, det kunne jeg fortalt deg på forhånd.· (sammensatt i flere ledd) uttrykker humor Hahaha, jeg ler så tårene renner her.··eie eller disponere, råde over, være relatert til Hun har dager som er blitt til fugler og fløyet av sted. - Der Gud gråter, Siba Shakib Du har mange gode bøker. Jeg har tre barn.
 3. og dei avgjorde dette: dei skulle laga kongen over dvergane frå blod hans Yme og hans ròtne lemer. 10. Då laga dei Motsognir, han var kongen over alle dvergar, og dei laga Duren nest, og dei laga mange andre menneskeliknande kvikende, dvergar frå jorda, og Duren gav dei namn: 11. Nye og Nide, Nordre og Sudre, Austre og Vestre, Altjov.
 4. istrere nåtiden og svare fremtiden. Se tjenester

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen egg n (bokmål/riksmål/nynorsk) Et skall eller hinne, som beskytter et embryo til det er ferdig utviklet. Fisk, amfibier, fugler, slanger og firfisler legger egg. Plutselig lå det et egg i slangeburet. Et egg fra en domestisert fugl som en matrett eller et element i et måltid. Hvem vil ha egg til frokost Wikipedia er det største prosjektet til stiftinga Wikimedia.Oppslagsverket er fritt til å bruka her og elles.Det baserer seg i stor grad på dugnad, både når det gjeld skriving og retting, og du er velkommen til å delta.To av utgåvene er på norsk; denne nynorske wikipediaen og Wikipedia på bokmål og riksmål med meir enn 510 000 artiklar. . Wikipedia finst også på nords

Nynorsk - Wikipedi

Og det handler om pest og plage i Språkteigens lille latinskole. Dialekter oppfattes som noe veldig norsk, og ny forskning viser at innvandrere som snakker dialekt oppfattes som mer norske. Tampen brenner, sier vi, men visste du at tampen som brenner opprinnelig var en tampong? Og det handler om pest og plage i Språkteigens lille latinskole Veg- og trafikkopplysninger for hele Norge. Informasjon og selvbetjeningsløsninger for kjøretøy og førerkort Skjemaet krever innlogging via ID-porten. Du blir sendt til ID-porten for innlogging før du kan starte utfylling. Som innlogget bruker kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere

10:59 Kong Haralds hjerteoperasjon var vellykket 10:55 Svensk topp-politiker avslørt av festbilder: - Nei, nei, nei 10:17 Ny studie bekrefter corona-gjennombrudd 09:16 Northug-saken ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse 08:33 Amerikanske presidenters helse: en historie om løgner, hemmelighold og twittermeldinger 08:27 Landstrømanlegg står ubrukt 08:18 Fredsforskere tror. Nyheter om teknologi og norske teknologibedrifter. Vi dekker energi, maritim, bygg, industri, helse, elbiler, fly og samferdsel

Norsk og dansk vs svensk - ulike or

Microsoft Azur informasjon om utdanning, karriere og yrke, oversikt over utdanningstilbudet i Norge

Gjør som Strømsgodset og legg handleturen din til din nærmeste KIWI-butikk. PUMA er verdens tredje største sportsbrand, og vi i Strømsgodset er veldig stolte over å spille i PUMA. PUMA er kvalitet! Skutebrygga bruker sesongens beste råvarer, og ligger nydelig til ved elvas bredd Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det 4 Så lenge vi er i vårt jordiske telt, sukkar vi under børa. For vi ønskjer ikkje å bli avkledde, men påkledde, så det dødelege kan bli oppslukt av livet. 5 Den som har gjort oss i stand til dette, er Gud, som har gjeve oss Anden til pant. 6 Difor er vi alltid ved godt mot, endå vi veit at så lenge vi er heime i kroppen, er vi borte frå Herren This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you can explore the complete contents of this website in different ways Ikkje alt innhaldet på denne sida finst på nynorsk. Hvis du er svensk, dansk, islandsk eller finsk statsborger, er alt du trenger å gjøre for å bo i Norge å melde flytting til Folkeregisteret. Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg. Hvis du planlegger å bo i Norge i.

Nye Kontekst Basisbok by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

Google Oversette

også på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Om norsk - bokmål og nynorsk - Norden i Skole

Området teller omkring 1500 hytter, og fortsatt er stedet ettertrakta for folk som vil investere i fritidsbolig. Noen titalls hytter og tomter . Valdresmagasinet En variert ferd over fjell og til fjord 09/04/2019 0 Om morgenen 27. september gikk aserbajdsjanske soldater til angrep på armenske styrker i Nagorno-Karabakh, et område som ifølge FN og folkeretten er en del av Aserbajdsjan, men som siden en blodig krig på begynnelsen av 1990-tallet har vært under kontroll av Armenia, og som har en armensk befolkning.Armenia og Aserbajdsjan befinner seg nå i det som fortoner seg som full krig Besøksadresse: Lars Hilles gate 30 / Odd Frantzens plass 5, 5008 Bergen Postadresse: Bergens Tidende AS . postboks 7240. 5020 Berge

Vokaler og konsonanter | Vi øver-serien | Malimo

nynorsk - Store norske leksiko

Svensk - Wikipedi

Administrer dine nyhetsbrev for Bergens Tidende. *For at vi skal kunne yte best mulig service, vil du motta oppdateringer og annen viktig informasjon vedrørende abonnementet ditt Gamer.no er Norges viktigste og beste nettsted for data- og videospill

Til nynorskforkjempere - Språk - VG Nett Debat

Følelser | Kortstokk [TRYKKET] | Malimo

Video: Svensk kunnskapsløshet - V

Algebra 1: Ukjent tall / å finne x - OPPGAVEKORTSölvesborg – Wikipedia
 • Windows 1709 language packs.
 • Silkeproduksjon.
 • Haus mieten 46414 rhede.
 • 10x10 elk spel.
 • Fulldempet el sykkel test.
 • Bergen kart.
 • Udskiftning af bagskifter.
 • Lagunen trafikkskole.
 • Aksjesparekonto skjermingsfradrag.
 • Bobilparkering schleswig.
 • Ndr rezepte ernährungs docs.
 • Frühstück brunch erfurt.
 • Bueskyting sørum.
 • Zespół muzyczny inowrocław kornel.
 • Tenne julegran kristiansand.
 • Finne gjenstander synsk.
 • Tikka masala sarita.
 • Besonderes unternehmen in leipzig.
 • Oppvaskmaskin 50 cm.
 • Hydraulikk ventiler.
 • Håndvask bakterier.
 • Kartbahn riesa.
 • 4 stjerners middag tommy sharif youtube.
 • Kan man piske kesam.
 • Jogging h&m femme.
 • Illustrator schrift freistellen.
 • Ausflugsziele oldenburg mit kindern.
 • Betreutes wohnen nordhausen.
 • Cat b30 dual sim.
 • Stikkende smerter i det ene brystet.
 • Figur der sesamstraße.
 • Tepper grønland.
 • Celine dion eurovision.
 • Hexen filme auf deutsch anschauen in voller länge.
 • Ovnsristede kikerter.
 • Fjerne rødskjær i brunt hår.
 • Les promesses de l'ombre.
 • Kickerz kundeservice.
 • Calavera de azucar significado tatuaje.
 • Mauritius weather forecast.
 • 7. halswirbel schmerzen.